NLF / Aktivitet / Motorfly / Seminarhelg motorfly 4. - 5. november 2017.
Motorfly
Santiago Amengual

Seminarhelg motorfly 4. - 5. november 2017.

Dato: 
Lørdag, 4. november 2017 - 9:00 to Søndag, 5. november 2017 - 17:00

Seminarhelg motorfly 4. - 5. november 2017.