NLF / Info / Mål og strategier

Mål og strategier

NLFs mål og strategier ble sist vedtatt av Luftsportstinget 3. april 2011.

Norges Luftsportforbunds formål, slik det er beskrevet i forbundets lov § 1 er; å fremme luftsport i Norge og representere norsk luftsport internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

I mål- og strategidokumentet som Luftsportstinget vedtok, som en del av forbundets langtidsplan, står det følgende om hovedmål og mål:

NLFs hovedmål
Alle luftsportsutøvere i Norge skal ha gode rammevilkår for sine aktiviteter, slik at disse kan utvikles positivt med hensyn til både innhold og omfang, og under ivaretakelse av en tilfredsstillende sikkerhet.

Sikkerhets - mål:
Ingen alvorlige skadde eller omkomne som følge av utøvelse av våre luftsportsaktiviteter.

Luftroms - mål:
Det skal sikres nødvendig luftrom slik at luftsport kan utøves under størst mulig frihet og i balansert samspill med øvrig luftfart.

Miljø - mål:
Luftsport skal oppfattes som hensynsfull og miljøvennlig og som en positiv bidragsyter til samfunnet.

Regelverks - mål:
Luftsport skal kunne utøves under et regelverk uten unødvendige restriksjoner - men som allikevel ivaretar sikkerheten og forhold til den øvrige luftfart.

Anleggs - mål:
Luftsport skal kunne utøves på best mulig tilrettelagte anlegg, med god tilgjengelighet og på forutsigbare vilkår.

Breddeidretts - mål:
Alle som ønsker det skal kunne utøve luftsport i gode miljøer som ivaretar sikkerheten og idrettens grunnverdier.

Toppidretts - mål:
Medalje i EM, VM eller WAG (World Air Games) innenfor de grener som har toppidrettssatsing.

Det er i tillegg vedtatt mål og startegier for støttefunksjonene; organisasjon, administrasjon, økonomi, kommunikasjon, service til klubber og medlemmer og for forbundets forretningsdrift.

Hele dokumentet med mål og strategier kan lastes ned som pdf - se vedlegg.