Organisasjon

Norges Luftsportforbund er tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og Federation Aeronautique Internationale (FAI), og underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

Norges Luftsportsforbunds øverste organ er Luftsportstinget som avholdes hvert annet år, gjerne i mars/april måned.

Luftsportstinget velger et forbundsstyre som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. Forbundsstyret består av president, 1. visepresident, 2. visepresident og åtte styremedlemmer. Styremedlemmene representerer hver av forbundets syv idretter (aktiviteter) samt en ungdomsrepresentant. Samtlige styremedlemmer har personlige varamedlemmer med samme representasjonsgrunnlag.

Forbundets syv idretter (aktiviteter) er organisert i seksjoner som er underlagt Luftsportstingets og forbundsstyrets instruksjonsmyndighet. Seksjonenes formål er å gjennomføre NLFs formålsparagraf ved å utvikle og drive sin idrett på landsbasis. Seksjonsmøtet, som avholdes i tilknytning til Luftsportstinget, er seksjonens høyeste myndighet internt i seksjonen. Mellom seksjonsmøtene ledes seksjonene av et styre (seksjonsstyre) valgt på seksjonsmøtet.

Sekreteriatet ledes av en generalsekretær ansatt av forbundsstyret. Generalsekretæren har ansvaret for forbundets daglige virksomhet og ansetter nødvendige funksjonærer. I samråd med seksjonsstyrene ansettes det personell til å ivareta seksjonenes faglige og administrative oppgaver.

Luftsportstinget

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK