NLF / Mikrofly / Operativ status for mikroflyklubbene
Pål S. Vindfallet

Operativ status for mikroflyklubbene

For at klubbene skal ha operativ status må obligatoriske revisjoner være utført innen tidsfristen. Dette er en rullerende prosess som gjentar seg hvert år, og alle medlemmer kan her sjekke om klubben (og alle dens medlemmer) er operative.

Dersom fristen overskrides uten at revisjonen er godkjent, mister angjeldende klubb og alle dens medlemmene sin operative tillatelse. Tillatelsen vil umiddelbart bli gyldig når revisjonsrapporten blir innsendt og funnet i orden.

 

----------------------------------

NB!

Operativ status for klubbene 2019

NLF har mottatt årlig revisjonsskjema fra samtlige mikroflyklubber og grupper, med unntak av følgende klubber:

Ballangen flyklubb

Brekken mikroflyklubb

Dagali mikroflyklubb

Narvik flyklubb

Os Aero Klubb

Klubber og grupper som har gjennomført årlig revisjon, og som har rettet opp og korrigert eventuelle avvik i revisjonen har operasjonstillatelse, i tråd med nedenstående. Likeledes har aktuelle klubber også skoletillatelse, forutsatt at krav i MFHB utgave 7 er oppfylt og at samtlige formalia knyttet til skoletillatelse er på plass.

----------------------------------

 Årstall Beskrivelse

 2018 Klubbstatus per 03. juli 2018 
 2017 Klubbstatus per 28. oktober 2017
 2016 Klubbstatus per 15. november 2016  

 2015 Klubbstatus per 1. juni 2015 
 2014 Klubbstatus per 1. desember 2014 
 2013 Klubbstatus per 1. juli 2013 (Oppdatert 20NOV13)
 2012  Klubbstatus per 14. juni 2012
 2011  Klubbstatus per 04. desember 2011
 2010  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 1. juli 2011
 2009  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 20. juli 2010
 2008  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 1. juli 2009
 2007  Ekstraordinær innsendelse etter oppdatert revisjonsskjema
 2006  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 2008
 2004  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 2006
 2002  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 2004

OPERASJONS-/ SKOLETILLATELSE (OT/S) FOR MIKROFLY

GENERELLE VILKÅR:
1.Denne OT/S er gitt med en gyldighetstid frem til 1. mai, som angitt i oversikten for gjeldende år. Det forutsettes at klubben oppdaterer NLFs database (MeLWin), og at databasen holdes oppdatert mht styre- og fagfunksjoner til enhver tid. 

2. Operativ leder (OPL) rapporterer til Mikroflyseksjonens (MFS) fagsjef iht. instruks for OPL. De øvrige fagfunksjoner i klubben rapporterer iht. til respektive instruks i henhold til gjeldende versjon av Mikroflyhåndboken (MFHB). 

3. Den praktiske utdannelsen av mikroflyelever skal skje i samsvar med skoleprogram gjengitt i MFHB.

4. Teoriutdannelsen skal baseres på materiell fra MFS/NLF og i henhold til den enhver tid gjeldende pensumliste. 

5. Skoletillatelsen gjelder for utdanning av elever frem til flygebevis for mikrofly, passasjerutsjekk, samt praktisk flygetrening i forbindelse med klubbseleksjon og instruktørkurs. Utdanningen kan foretas på hjul, ski eller flottør-/ amfibieunderstell. Ved skoleflyging på flottør-/ amfibieunderstell skal besetningen benytte redningsvester.

6. Plasser som benyttes til skoleflyging skal være vurdert som egnet til formålet og godkjennes av OPL. 

- OPL er til enhver tid ansvarlig for at det foreligger de nødvendige tillatelser fra grunneier og vedkommende offentlige myndigheter.

- OPL er til enhver tid ansvarlig for at plassens beskaffenhet, inngjerding/avgrensning o.l. er av en slik art at skolevirksomheten kan foregå på en betryggende måte.

7. OPL er ansvarlig for at nødvendige tillatelser er gitt for benyttelse av øvelsesområder, og at eventuell koordinering med ATC gjøres forskriftsmessig.

8. OPL er ansvarlig for at skolevirksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer. 

9. MFS/NLF og Luftfartstilsynet kan når de måtte ønske det inspisere klubbens virksomhet og eventuelt inndra OT/S, eller gi pålegg om endringer i klubbens virksomhet.

10. Dersom det inntrer endringer i grunnlaget for OT/S skal dette umiddelbart meddeles MFS/NLF.

Mikroflyseksjonen/NLF

Tom Bjerke (sign.)
Fagsjef