NLF / Motorfly / Aktiviteter
Tittel Dato Seksjon Klubb
Ski - & sjøflyging 31.12-2018 Mikrofly, Motorfly NLF Ski- & sjøflykomiteen
Flyteknisk samling 08.02-2019 to 10.02-2019 Motorfly, Seilfly NLF flytekniske komite
Flydagen Kjeller 2019 16.06-2019 Motorfly