NLF / Motorfly / Europeisk regelverk
Torkell

Europeisk regelverk

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA forvalter det sivile luftfartsregelverket i EU som EU-kommisjonen, EU-parlamentet og Rådet har fastsatt. EASAs hovedkontor er i Köln. Foto: Wikimedia Commons

Denne siden er laget for å gi en enkel oversikt over EUs regelverk for sivil luftfart som administreres av flysikkerhetsbyrået EASA. Regelverket gjelder for alle operasjoner med EASA-luftfartøy i Norge og resten av EØS-området, det vil si EASA-typesertifisert eller -godkjent luftfartøy.

For luftfartøy som omfattes av vedlegg I (tidligere vedlegg II – "Annex II") til EUs grunnforordning for sivil luftfart, gjelder nasjonalt regelverk. Vedlegg I-luftfartøy omfatter blant annet historisk luftfartøy, veteranluftfartøy, selvbygd luftfartøy og mikrofly/gyrokopter. Merk likevel at lufttrafikkreglene (SERA) samt reglene om rapportering, varsling og undersøkelse av ulykker også gjelder vedlegg I-luftfartøy i Norge.

 

Det europeiske regelverket består av:

 • Grunnforordningen for sivil luftfart (BR – "basic regulation"). Denne har EUs lovgivende organer – EU-parlamantet og Rådet – fastsatt, og den er gjennomført i norsk rett gjennom Stortingets lovvedtak og forvaltningens vedtak av forskrifter. 
 • Forordninger med gjennomføringsregler (IR – "implementing rules") innenfor rammen som grunnforordningen setter. Reglene er organisert i deler ("parts"), eksempelvis del-FCL, del-M mv. Disse forordningene fastsettes av EU-kommisjonen etter forslag fra EASA, og de gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift (evt. lov).
 • "Myk lovgivining" i form av samsvarsregler (AMC – "acceptable means of compliance"), veiledningsmateriell (GM – "guidance material") og sertifiseringsspesifikasjoner (CS – "certification specifications). Den myke lovgivningen fastsettes av EASA. 

For å gjøre regelverket lettere å lese, lager EASA pakker med "easy access rules" innenfor de fleste regelverksdelene, der IR, AMC og GM er flettet sammen til ett dokument. Du vil finne de siste versjonene av regelverket til enhver tid på EASAs hjemmeside

Den myke lovgivningen (AMC/GM) er ikke rettslig bindende, og man vil derfor se begreper som "should" (bør) i bestemmelsene – ikke "shall" (skal). (I EUs retningslinjer for lovgivning tillates ikke "shall" i ikke-bindende lovgivning.) Ved å følge den myke lovgivningen, sikrer imidlertid operatørene og organisasjonene seg at de oppfyller kravene i regelverksdelene. Man kan isteden benytte alternative samsvarsregler (AltMOC – "alternative means of compliance"), men disse må i mange tilfeller forhåndsgodkjennes av enten EASA eller den nasjonale luftfartsmyndigheten (avhengig av hvilken regelverksdel det handler om) før de tas i bruk. Ved å følge "bør"-bestemmelsene i AMC, slipper man en slik utviklings- og evalueringsprosess for AltMOC. Mer om AMC og AltMOC kan man lese her

 

De mest sentrale regelverksdelene

De mest aktuelle regelverkspakkene for allmennflygere har vi publisert her, men husk alltid å sjekke EASAs hjemmeside for siste utgave:

 • Besetning – sertifikatregelverk: Del-FCL i konsolidert utgave pr. 8. april 2020 fra Eur-lex finnes her. Easy Access-utgaven med AMC/GM fra EASA oppdatert pr. juni 2020 kan lastes ned her
 • Besetning – medisinsk regelverk: Del-MED i Easy Access-utgave kan lastes ned her
 • Driftsbestemmelser: Del-NCO er del av det operative regelverket som du finner her. Del-NCO med AMC/GM sammenflettet finnes fra side 1391 i PDF-en. I tillegg er artikkel 6 nr. 4a på side 107–109 i PDF-en relevant for introduksjons- og kostnadsdeling. 
 • Grunnforordning – gjeldende: parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 i konsolidert versjon
 • Grunnforordning – vedtatt, gjennomføring i Norge pågårparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1139
 • Lufttrafikkregler: SERA med de tilleggene som framkommer av BSL F 1-1. Se også veiledningen til den nasjonale forskriften. 
 • Rapporteringsregelverk: Rapporteringsforordningen – forordning (EU) nr. 376/2014 – inneholder regler for rapportering av hendelser. Mer detaljerte bestemmelser om når du skal rapportere, finner du i forordning (EU) nr. 2015/1018. Se sistnevnte forordnings annex V som gjelder for ordinære allmennflyoperasjoner med ikke-komplekse motorfly, seilfly mv. I tillegg har EU-kommisjonen gitt ut veiledningsmateriell om forordninger her. Se også den nasjonale forskriften BSL A 1-3.
 • Skoleregelverk: Del-DTO kan lastes ned her i Easy Access-utgave. DTO-regelverket er gjennomført som nasjonal forskrift i påvente av vedtak i EØS-komiteen. 
 • Standardmodifikasjoner og -reparasjoner av luftfartøyCS-STAN
 • Vedlikeholdsregelverk: Del-ML med AMC/GM finnes i Easy Access-utgave her, se side 848 i PDF-en på lenken. 
 • Varslings- og undersøkelsesregelverk: forordning (EU) nr. 996/2010 inneholder regler for varsling ved – og undersøkelser av – ulykker. Se også de nasjonale forskriftene BSL A 1-4 og BSL A 1-3

Noen ganger kan Norge ligge etter EU med gjennomføringen av nytt regelverk, da gjennomføring skjer gjennom en egen prosess i EØS samt i den norske forvaltningen. Dersom du er usikker på om en forordning er gjennomført i norsk rett, kan du gå til Europalov.no og oppgi forordningsnummeret i søkefeltet (eksempelvis "1178/2011" eller "2015/1088").