NLF / Motorfly / Europeisk regelverk
Torkell

Europeisk regelverk

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA forvalter det sivile luftfartsregelverket i EU som EU-kommisjonen, EU-parlamentet og Rådet har fastsatt. EASAs hovedkontor er i Köln. Foto: Wikimedia Commons

Denne siden er laget for å gi en enkel oversikt over EUs regelverk for sivil luftfart som administreres av flysikkerhetsbyrået EASA. Regelverket gjelder for alle operasjoner med EASA-luftfartøy i Norge og resten av EØS-området, det vil si EASA-typesertifisert eller -godkjent luftfartøy.

For luftfartøy som omfattes av vedlegg I (tidligere vedlegg II – "anneks 2") til EUs grunnforordning for sivil luftfart, gjelder nasjonalt regelverk. Vedlegg I-luftfartøy omfatter blant annet historisk luftfartøy, veteranluftfartøy, selvbygd luftfartøy og mikrofly/gyrokopter. Merk likevel at lufttrafikkreglene (SERA) samt reglene om rapportering, varsling og undersøkelse av ulykker også gjelder vedlegg I-luftfartøy i Norge (unntak for mikrofly og gyrokopter inntil videre hva angår rapportering). 

Det europeiske regelverket består av en grunnforordning for sivil luftfart (BR – "basic regulation"), kommisjonsforordninger med gjennomføringsregler (IR – "implementing rules") og "myk lov" i form av samsvarsregler (AMC – "acceptable means of compliance") og veiledningsmateriell (GM – "guidance material"). For å gjøre regelverket lettere å lese, lager EASA pakker med "easy access rules" innenfor de fleste regelverksdelene, der IR, AMC og GM er flettet sammen til ett dokument. Du vil finne de siste versjonene av regelverket til enhver tid på EASAs hjemmeside

De mest aktuelle regelverkspakkene for allmennflygere har vi publisert her, men husk alltid å sjekke EASAs hjemmeside for siste utgave:

 • Besetning – sertifikatregelverk: Del-FCL
 • Besetning – medisinsk regelverk: Del-MED 
 • Driftsbestemmelser: Del-NCO er del av det operative regelverket som du finner her. Del-NCO med AMC/GM sammenflettet finner du fra side 1616 i PDF-en. I tillegg er artikkel 6 nr. 4a på side 39 i PDF-en relevant for introduksjons- og kostnadsdeling. 
 • Grunnforordning – gjeldende: parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 i konsolidert versjon
 • Grunnforordning – vedtatt, gjennomføring i Norge pågårparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1139
 • Lufttrafikkregler: SERA med de tilleggene som framkommer av BSL F 1-1. Se også veiledningen til den nasjonale forskriften. 
 • Rapporteringsregelverk: Rapporteringsforordningen – forordning (EU) nr. 376/2014 – inneholder regler for rapportering av hendelser. Mer detaljerte bestemmelser om når du skal rapportere, finner du i forordning (EU) nr. 2015/1018. Se sistnevnte forordnings annex V som gjelder for ordinære allmennflyoperasjoner med ikke-komplekse motorfly, seilfly mv. I tillegg har EU-kommisjonen gitt ut veiledningsmateriell om forordninger her. Se også den nasjonale forskriften BSL A 1-3.
 • Skoleregelverk: Forordning (EU) nr. 2018/1119 innfører et nytt vedlegg VIII (Del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011. AMC/GM er publisert her. DTO-regelverket er gjennomført som nasjonal forskrift for motorfly i påvente av vedtak i EØS-komiteen. 
 • Standardmodifikasjoner og -reparasjoner av luftfartøyCS-STAN
 • Vedlikeholdsregelverk: Del-M 
 • Varslings- og undersøkelsesregelverk: forordning (EU) nr. 996/2010 inneholder regler for varsling ved – og undersøkelser av – ulykker. Se også de nasjonale forskriftene BSL A 1-4 og BSL A 1-3

Noen ganger kan Norge ligge etter EU med gjennomføringen av nytt regelverk, da gjennomføring skjer gjennom en egen prosess i EØS samt i den norske forvaltningen. Dersom du er usikker på om en forordning er gjennomført i norsk rett, kan du gå til Europalov.no og oppgi forordningsnummeret i søkefeltet (eksempelvis "1178/2011" eller "2015/1088").