NLF / Motorfly / Nasjonalt regelverk
Torkell

Nasjonalt regelverk

På denne siden finnes et utvalg av nasjonalt regelverk som er relevant for allmennflygere. Store deler av luftfartsregelverket er i dag europeisk, men visse områder av luftfarten er fortsatt nasjonalt regulert. 

 

Nasjonalt regelverk relevant for alle allmennflygere

Luftfartsloven

 

BSL A-serien

BSL A 1-2 - Gebyrforskriften

BSL A 1-3 - Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-4 - Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-5 - Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-7 - Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-8- Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy

BSL A 5-4 - Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret

 

​BSL D-serien

BSL D 4-3 - Forskrift om flygeoppvisning

BSL D 1-2 - Forskrift om bruk av flyplasser (kun pkt. 4.2, 4.4 og 4.5)

 

BSL E-serien

BSL E 1-1 - Forskrift om konsesjon for landingsplasser

BSL E 1-2 - Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser

BSL E 3-2 - Forskrift om utforming av store flyplasser

BSL E 3-3 - Forskrift om utforming av små flyplasser

BSL E 3-4 - Forskrift om utforming av sjøflyplasser

BSL E 10-1 - Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2016
 

BSL F-serien

BSL F 1-1 - Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer
• Veiledning til forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

BSL F 2-1 - Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

 

BSL G-serien

BSL G 1-1 - Forskrift om etablering av Det felles europeisk luftrom

BSL G 2-1 - Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste

BSL G 2-2 - Forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester
• Veiledning til forskrift BSL G 2-2

BSL G 4-1 - Forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-2 - Forskrift om fleksibel bruk av luftrommet
• Avtale om fleksibel bruk av lufrommet

BSL G 5-1 - Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

BSL G 6-2 - Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

BSL G 7-1 - Forskrift om flyværtjeneste

BSL G 10 - 1 - Forskrift om avgift på flysikringstjenester

 

Avinor

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS 

Forskrift om sats for sikkerhets- og passasjeravgift ved lufthavner drevet av Avinor AS i 2020

 

Nkom

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit 

Forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy 

 

Nasjonalt regelverk som kun er relevant for allmennflygere som flyr "vedlegg 1-luftfartøy" (tidligere "anneks II-luftfartøy")

BSL B-serien

BSL B 1-1 - Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften)

BSL B 1-3 - Forskrift om luftfartøyers masse og balanse (masseforskriften)

BSL B 2-3 - Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart (vedlikeholdsforskriften - privat)

BSL B 2-5 - Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg

BSL B 2-6 - Forskrift om tekniske krav mv. til luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften

BSL B 3-1 - Forskrift om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften)

 

BSL C-serien

BSL C 2-1 - Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis


BSL D-serien

BSL D 1-2 - Forskrift om bruk av flyplasser

BSL D 1-4 - Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly

BSL D 1-5 - Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging

BSL D 1-6 - Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy

BSL D 1-7 - Forskrift om transport av gods i luftfartøy

BSL D 1-8 - Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard

BSL D 1-9 - Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy

BSL D 1-10 - Forskrift om tanking av luftfartøy

BSL D 1-11 - Forskrift om værminima for fly

BSL D 1-14 - Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy

BSL D 3-1 - Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)

BSL D 3-2 - Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 4-8 - Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy

BSL D 5-6 - Forskrift om fotoflyging m.m.