Ungdomsrepresentasjon i seksjonsstyrene

NLF / Ungdomsutvalget / Ungdomsrepresentasjon i seksjonsstyrene

For ca ett år tilbake satt Ungdomsutvalget i gang et prosjekt hvor målet var å utvikle ungdomsarbeidet i organisasjonen. Vi mente det var behov for endringer i organisasjonen og i styresammensetningene skal vi greie å løse de utfordringene vi har når det gjelder barn og ungdom. Vi er en organisasjon med få unge sammenlignet med andre særforbund. Vi må greie å få rekruttert flere barn og ungdom, og samtidig gi et godt tilbud til allerede eksisterende medlemmer. 
I løpet av høsten 2012 og vinteren 2013, har Ungdomsutvalget vært i møte med seksjonsstyrene for å høre deres oppfatning om ungdomssatsning og nytten av en ungdomsrepresentant. Begge parter var positive til et tettere samarbeid og så at et tettere samarbeid ville kunne effektivisere arbeidet og bedre tilbudet. 

Etter å vært i møte med samtlige seksjonsstyrer, la Ungdomsutvalget frem en rapport for Forbundsstyre. Her konkluderte vi med at vi så det nødvendig med ett tettere samarbeid mellom ungdomsrepresentantene og seksjonsstyrene. Vi la også frem at vi har satt oss som mål at vi i samarbeid med seksjonene skal rekrutterer flere ungdom, hindre frafall og bedre tilbud til barn og ungdom i organisasjonen. 

Som et resultat av rapporten la presidentskapet i NLF frem forslag overfor Forbundsstyre om endring i loven til NLF i forhold til seksjonsstyrenes representasjon. Forslaget lød som følger:
§ 25 Seksjonsmøtets oppgave, underpunkt (10) Foreta følgende valg:
      
a. Seksjonsstyre som består av leder, nestleder, 2 - 5 styremedlemmer og eventuelt 2 varamedlemmer, etter seksjonsmøtets bestemmelse. Ett av styrets medlemmer skal være ungdom. (1)
(1) Med ungdom menes medlem i aldersgruppen 15 - 25 år.

 

Forslaget til endring i Lov for Norges Luftsportforbund ble lagt frem på Luftsportstinget, med en innledende orientering og redegjørelse fra leder i Ungdomsutvalget. 
Forslaget ble tilslutt vedtatt med et klart flertall.

Fra 2015 vil seksjonsstyren være lovpålagt å ha en representant som skal være ungdom. 
Vi mener dette vil styrke arbeidet for barn og ungdom i organisasjonen. 


Til slutt vil jeg tilføye at samtlige seksjoner har den siste tiden etablert et godt samarbeid med ungdomsrepresentanten. Samtlige seksjonsstyrer inviterer nå ungdomsrepresentasjon til sine møter som observatør med tale og forslagsrett.

 

Tobias Veland