Foto: kstudio, Freepik
Foto: kstudio, Freepik

Klubbene må selv bestille underslagsforsikring

Ordningen med obligatorisk underslagsforsikring for alle luftsportsklubber endres. Den enkelte klubb har ansvaret for at slik forsikring er på plass, og må selv bestille forsikring.

Det har i en årrekke vært i NIFs lov som omhandler alle organisasjonsledd at alle enheter skal ha underslagsforsikring (NIFs lov paragraf 2 – 11. Punkt 4). Dette er altså et krav som også gjelder for landets om lag ti tusen idrettslag.

Fra 2016 har Norges Luftsportforbund (NLF) hatt en ordning der medlemsklubbene automatisk har tegnet underslagsforsikring på opp til 1 MNOK dersom klubben ikke innen 1. februar har meldt fra om at dekningen er tegnet på annet vis og derved ikke trenger NLF-ordningen. Ordningen har også inkludert styreansvar. Årspremien var kr. 550,- per klubb i 2023.

Vår samarbeidspartner på dette området, if…, ser seg ikke i stand til å fortsette å ha styreansvar inkludert i prisen på kr. 550,- per klubb, men tilbyr fortsatt årspris på kr. 550,- men da er det kun underlagsforsikring opp til 1 MNOK som inngår (NIFs lov krever ikke styreansvarsforsikring). NLFs undersøkelser i markedet tilsier at tilbudet gjennom if… fortsatt er gunstig.  Det er flere klubber som har uttrykt misnøye ved at de står ansvarlige for å betale kr. 550,- per år for en forsikring de selv ikke har bestilt og  vi velger å gå bort fra ordningen med at alle klubber tegner forsikring om de ikke aktivt bekrefter at dekning er tegnet på annen måte.

Noen av de aller minste klubbene har medlemstall og omsetning under grensen for kravet til underslagsforsikring (som for 2024 er 100 medlemmer og 300 000 i omsetning). Medlemsklubber som er tilknyttet Agder idrettskrets har forsikringsdekningen gjennom en forsikring som kretsen har tegnet.

Det arbeides med å komme frem til en ordning hvor forsikringen for hele norsk idrett blir tegnet av Norges Idrettsforbund, dette arbeidet har ikke ført til konkret resultat ved utløpet av 2023, men vi håper selvfølgelig at arbeidet forsetter og at en slik ordning kommer på plass i løpet av 2024.

På dette grunnlaget har vi sammen med if… konkludert med at vi for 2024 sørger for å holde alle klubber forsikret i januar-måned, men fra 1. februar er det kun de klubber som i løpet av januar har sendt bekreftelse til NLF på e-post post@nlf.no at klubben bestiller NLFs underslagsforsikring for 2024 til kr. 550,- som har dekning resten av året.