SS2.PNG

Sikkerhetssystem

Revidert sikkerhetssystem og utdanningsprogrammer

Oppdatering 12.september 2023

Det har i dag bllitt publisert nytt godkjent sikkerhetssystem versjon 8.2 - samt tilhørende utdanningsprogrammer for HG, PG og SPG. Utdanningsprogrammet for PPG er ikke berørt denne gangen.

I all hovedsak handler det om presiseringer der gammelt regelverk kunne bli feiltolkes, eller der klare regler manglet.

For SPG er det gjort endringer primært på utdanningsstigen mellom SPG2 og SPG3 - samt endringer rundt minstestørrelser på vinger.

Full oversikt ligger i revisjonsoversikten.

Du finner nytt sikkerhetssystem, utdanningsprogrammer og revisjonsoversikt HER

 

 

Oppdatering 21.april 2022

Det har blitt gjort en mindre oppdatering av sikkerhetssystemet for HPS samt utdanningsprogrammene for para- og speedgliding.

Punktene som er endret er:

Rev 8.1 Rettelser og presiseringer i forhold til revisjon 8:

1.4 Inkludert beskyttelse av etablerte rettigheter
3.1.3 Presiseringer ved fornyelse av kompetansebevis
3.1.4 Presiseringer ved fornyelse av kompetansebevis
3.8.5 Presiseringer for bruk av erklæringsskjema ved tandemflyging
3.10.4 Minstehøyde med speedglider flyttet til 3.12.4
5.3.2 Forenklet beskrivelse av bestemmelse for bruk av ryggbeskyttelse

Rev 2.1 UP for paragliding

• Tilpasset kunnskapskrav til ny lærebok.
• Enkelte rettinger i forbindelse med revisjon 8.1 av sikkerhetssystemet
• Kapittel 1.2 Inkluder mulighet for dispensasjon
• Kapittel 8 Inkludert SPG (konvertering SPG -> PG)

Rev 2.1 UP for speedgliding

• Rettinger i forbindelse med revisjon 8.1 av sikkerhetssystemet
• Kapittel 1.2 Inkludert mulighet for dispensasjon

Endringer medfører blant annet at:

En som hadde PP3 før 29.11 vil beholde retten til å fly minivinge uten behov for dispensasjon
En som hadde SPG4 før 29.11 vil beholde retten til å fly SPG under 9 kvm uten behov for dispensasjon
En som hadde SPG2 før 29.11 behøver ikke gjennomføre fotstartkurs (men skulle man av en eller annen grunn ikke ha utført fotstart, så anbefales selvsagt å gjennomføre dette)
 

+ + + +

Oppdatering 7. desember 2021

Da er vårt nye sikkerhetssystem med tilhørende utdanningsprogrammer godkjent av Luftfartstilsynet.

Du finner sikkerhetssystemet og utdanningsprogrammene HER

Revisjonen trer i kraft 1.februar 2022 ihht NLFs prosedyre ved håndboksendringer og andre endringer i NLFs sikkerhetssystemer for luftsportsaktiviteter, men det er anledning til å følge det nye sikkerhetssystemet med tilhørende utdanningsprogrammer fra det var godkjent.
 

+ + + +

Oppdatering 18.oktober 2021

Revidert sikkerhetssystem og utdanningsprogrammer ligger nå til godkjenning hos Luftfartstilsynet.

+ + + +

Oppdatering 9.juli 2021

Etter høring hos klubbene kom det mange innspill og av en art som gjorde at det ble en endringsretning på utdanningsprogrammet for SPG. Dette er derfor revidert i samarbeid med de som hadde de mest gjennomarbeidede forslagene. Siden endringene er såpass omfattende (vi velger å gå for at det skal holdes grunnkurs), så sender vi utdanningsprogrammet på en ny høringsrunde.

Under finner dere lenke til oppdatert utdanningsprogram, samt en oversikt som viser forskjellene fra gjeldene (suspendert) og forrige versjon.

+ + + + 

Da har revisjonen av sikkerhetssystemet samt utdanningsprogrammene for PG og SPG vært gjennom første runde med høringer og nå er turen kommet for å gi HPS medlemmene muligheten til å komme med innspill.

Vedlagt finner dere to skriv fra fagutvalget om arbeidet som er gjort, revidert sikkerhetssystem samt reviderte utdanningsprogrammer.

Utdanningsprogrammene for PG og SPG ble lagt ut 23.april - her er høringsfristen fredag 4.juni
Utdanningsprogrammene for PPG og HG ble lagt ut 28.mai - her er høringsfristen fredag 9.juli

Høringsfristen er 6 uker – Vi ber om at tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer samles/koordineres gjennom klubbens faglige leder og at dette sendes inn samlet innen høringsfristens utløp. Gjerne i god tid før.

Litt om veien videre etter høring hos klubbene:

Etter høringsfristens utløp vil innspill behandles og eventuelle endringer gjøres.
Deretter skal dette godkjennes av NLFs generalsekretær.
Etter godkjenning fra GS sendes sikkerhetssystemet til Luftfartstilsynet for godkjenning.
Etter godkjenning fra LT vil nytt sikkerhetssystem publiseres på NLFs hjemmesider og ikrafttredelse vil være 8 uker etter publisering.

Informasjon om revisjonen ifb utsendelse 23.april  - Informasjon om revisjonen ifb utsendelse 28.mai
Revidert sikkerhetssystem for HPS
Revidert utdanningsprogram for paragliding
Revidert utdanningsprogram for speedgliding
Revidert utdanningsprogram for motorisert paragliding
Revidert utdanningsprogram for hanggliding

Revidert utdanningsprogram for speedgliding versjon 2
Forskjeller mellom versjon 1 og versjon 2 av utdanningsprogram for speedgliding