Luftsport / Nyheter / 2024 / Nytt initiativ fra NLF for å beholde luftromstilgang ved Forbordsfjellet
Forbord.jpg

Nytt initiativ fra NLF for å beholde luftromstilgang ved Forbordsfjellet

NLF har hatt et godt møte med toppledelsen i Luftfartstilsynet og lagt fram problemene med fortsatt med luftromstilgang for hang-, para- og speedgliding ved Forbordsfjellet.

1. desember 2023 gikk overgangsordningen som tillot bruk av luftsportsområder ut. Etter dette har det derfor ikke vært mulig å fly hang-, para- eller speedglider (HPS) i Forbordsfjell-områdene ved Værnes flyplass. Forbordsfjellet er det viktigste området for HPS i Midt-Norge. Norges Luftsportforbund (NLF) har i lang tid jobbet for å finne løsninger som gjør det mulig å videreføre HPS-aktiviteten der etter de ordningene som ny luftromsforskrift åpner for.

For de fleste øvrige luftsportsområdene i Norge har NLF søkt om – og fått innvilget – etablering av fareområder for luftsportsbruk. Disse vil i grove trekk kunne benyttes på samme måte som luftsportsområdene. Områdene ved Forbordsfjellet befinner seg imidlertid så nær rullebanen på Værnes lufthavn, at det i utgangspunktet ikke har vært mulig å etablere et fareområde der. Inntil nylig har det vært et krav om at kontrollerte flyvninger må fly minst 5 nautiske mil fra grensen til aktive fareområder. Noe tilsvarende krav gjaldt ikke for luftsportsområder. Luftsportsområdet Forbordsfjellet ligger nærmere rullebanen og traseene enn 5 nautiske mil.

Regelverksendring ga nytt håp

Etter initiativ fra Avinor Flysikring og forespørsel fra NLF i fjor ble det absolutte kravet til 5 nautiske mil mellom trafikk og fareområder erstattet av et mer fleksibelt vilkår. 1. januar 2024 trådte regelverksendringen i kraft. Dette ga nytt håp for fortsatt luftromstilgang ved Forbordsfjellet.

Sammen med de lokale klubbene hadde NLF møter med tårntjenesten på Værnes flyplass i 2023/2024 med henblikk på å finne en løsning i tråd med den nye forskriften. Tilbakemeldingene fra tårntjenesten har vært at det per i dag dessverre likevel ikke er noen mulighet til å etablere et fareområde. Ifølge tårntjenesten er problemet sammensatt, men en viktig faktor er at Værnes kontrollsone er den eneste i Norge som har luftrom klasse C, istedenfor klasse D.

Nytt initiativ fra NLF

13. februar hadde NLF dialogmøte med toppledelsen i Luftfartstilsynet. Av sakene på dagsorden var den vanskelige situasjonen i luftrommet ved Forbordsfjellet. På bakgrunn av et konsekvensnotat som det lokale klubbmiljøet hadde laget, framla NLF sakens viktighet og ba myndighetene om hjelp. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad var positiv til å se grundig inn i saken og har bedt om alle relevante fakta. Dette skal danne grunnlag for en totalvurdering av spørsmålet.

NLF innser at dette er et krevende spørsmål, men vil ikke gi opp dette flystedet før alle «stener er snudd».