NLF / Forbund / Alle NLF-klubber har økonomisk forsikring, men dekningen forutsetter etablerte rutiner
Jon Gunnar Wold

Alle NLF-klubber har økonomisk forsikring, men dekningen forutsetter etablerte rutiner

På Norges idrettsforbunds ting i 2015 ble det vedtatt at en forsikring, såkalt kriminalitetsforsikring, er obligatorisk i alle klubber, kretser, særforbund og NIF sentralt. Videre er det en forutsetning at det er etablert rutiner som sikrer at hver enkelt utbetaling fra organisasjonsleddet autoriseres av to personer. 

Flere forsikringsselskap har utarbeidet spesielle klubbforsikringer, men da er kriminalitetsforsikringen kun ett av flere elementer. For luftsport er standardforsikringene lite egnet da utøvelsen av aktivitetene er dekket gjennom andre forsikringer. Fra 2016 har NLF fått forhandlet en avtale med if… som kun dekker de økonomiske elementene. Årspremien er kr. 500,- for hver klubb (juridisk enhet). Klubber med flere undergrupper trenger kun én dekning. 

Gjennom vedtaket på idrettstinget er det obligatorisk å ha forsikring, men NLF overlater til hver enkelt klubb å avgjøre hvem de tegner forsikringsavtale med. Da vi ikke fant at noen av de klubbene vi spurte hadde slik dekning da det måtte innføres, valgte vi å gjøre det slik at dersom klubber ikke reserverer seg mot NLF-forsikringen, trekkes årspremien fra ved utbetaling av første kontingentavregning med klubbene. Det er ingen klubber som har dokumentert annen dekning, derved har alle medlemsklubber denne forsikringen i if… gjennom NLF. Du kan lese mer om forsikringen her: http://nlf.no/forbund/underslagsforsikring

En annen forutsetning for økonomiforvaltningen i idretten, og derved en av premissene for at forsikringen skal gjelde, er at det er to personer som autoriserer enhver utbetaling fra klubbens bankkonto. Det er ikke tilstrekkelig at det eksempelvis signeres på bilaget av to personer. Poenget er at det skal gjøres en dobbel godkjenning for å kunne få overført midler fra klubbens konto. Noen banker har bedre tekniske løsninger enn andre, men dette er hverdagen for norske banker så her kommer alle på plass med gode systemer. Det er også en forutsetning at bankkontoen står registret på klubben.