NLF / Forbund / Flytryggingsprosjektet «Stick & Rudder»
Jon Gunnar Wold

Flytryggingsprosjektet «Stick & Rudder»

Med et bidrag på hele 800.000 kroner fra Harald Krogs Minnefond til flytryggingsprosjektet «Stick & Rudder», skal Norges Luftsportforbund (NLF) gjennomføre tiltaket på våren og forsommeren i 2013. Kjernen i prosjektet er en turné hvor to instruktører som kommer i hvert sitt fly og vil gi luftsportsutøverne tilbud om mengdetrening til langt under kostpris.

Sammen med egeninnsatsen som er beregnet til 400.000 kroner, vil prosjektet totalt få et budsjett på 1,2 millioner kroner. Ikke siden Luftfartstilsynet gikk tungt inn i GAP-prosjektene på 2000-tallet har tilsvarende ressurser blitt pumpet inn i et flysikkerhetsarbeid rettet mot luftsport og allmenflyging. Med NLFs uttalte ønske om bedre sikkerhet i lufta kom støtten fra Harald Krogs Minnefond som «manna fra himmelen».

Småfly på Norges-turné
Tiltaket NLF igangsetter har fått tittelen «Stick & Rudder» og tar utgangspunkt i mengdetrening i lufta.
– Vi ser igjen og igjen at svært få av luftsports og GA-ulykkene har tekniske årsaker. Et stort flertall av ulykkene handler om manglende ferdigheter eller om dømmekraft som har sviktet. «Stick & Rudder» vil handle om å kombinere ferdighetstrening og kunnskapsformidling med inspirasjon til økt aktivitet. Gjennom en periode på to måneder fra midten av april, sender vi to ressurspersoner i hvert sitt fly på «turné» til landets flyklubber. I klubbene vil disse personene tilby trening i lufta til en sterkt subsidiert pris for alle interesserte flygere. Det er et mål at kostnadsterskelen skal være så lav at treningen er noe «alle» vil ønske å få med seg, sier NLFs generalsekretær, John Eirik Laupsa. Prosjektet retter seg mot seil-, mikro- og motorflygere.

LN-RAC. Foto: Torkell Sætervadet

Vil fortsette kampanjen
– I tillegg til turnérunden vil prosjektet innebefatte utarbeidelse av undervisningsmateriell og en faglig ramme, og det vil også gjennomføres en grundig evaluering i etterkant med oppfølgingsarbeid opp mot klubbene, legger Laupsa til.
Undervisningsmateriellet vil delvis være basert på den svenske flysikkerhetskampanjen «H50P» som gikk over ti år og som de svenske luftfartsmyndighetene sto ansvarlig for sammen med KSAK, NLFs søsterorganisasjon i Sverige. Kampanjen hadde god effekt, men da den ble avsluttet etter ti år gikk ulykkestallene opp igjen.
– Blir «Stick & Rudder» et engangsprosjekt?
– Nei, det legger vi ikke opp til – snarere tvert i mot. Vi har hatt som utgangspunkt at prosjektet i første omgang bør gå over to år og vårt håp er å kunne lage et opplegg også neste år. Vi tar da selvfølgelig med erfaringene fra årets prosjekt og det vil sikkert medføre noen justeringer. Både NLF og styret i Harald Krogs Minnefond har stor tro på prosjektet, slik sett legger alt til rette for at tiltaket bør videreføres. Skal dette bli mulig er vi helt avhengig av at også andre medspillere bidrar på den økonomiske siden. Minnefondet bidrar svært godt nå i 2013, og det vil ikke være mulig med tilsvarende bidrag derfra også neste år. Med vellykket prosjekt nå i år bør det være interessant for flere aktuelle samarbeidspartnere å vurdere muligheten for økonomiske bidrag til en ny kampanje.

Ønsket seg et prosjekt som favner vidt
Harald Krogs Minnefond er glade for at denne søknaden kom på bordet.
– Helt siden fondet ble etablert har vi sett etter gode flytryggingstiltak som kan favne bredt og være treffsikre. Vi har mottatt en rekke søknader og har også gitt tilskudd til flere mindre prosjekter. I tråd med statuttene i fondet har vi imidlertid sett etter noe som kan få et større nedslagsfelt, og det tror vi nettopp at «Stick & Rudder» kan få, sier Tor Wattum som er styreleder i fondet.
NLF har ansvaret for gjennomføringen, i tillegg sitter Tor Wattum fra fondets styre i prosjektets styringsgruppe sammen med NLFs presidentskap og generalsekretær.

 Vil inspirere og vise muligheter
Et viktig formål med turneen er å vise fram hvilke muligheter som finnes for økt
aktivitet ved å teste ut andre flytyper enn de som typisk anvendes i norske flyklubber.
– Særlig viktig er det å vise hvilke fordeler de nye LSA- og VLA-flyene gir. Vi har vært i kontakt med alle produsenter av LSA- og VLA-fly som er type-sertifisert i Europa med forespørsel om leie av fly for hele eller deler av prosjektperioden. Vi har fått mye positiv respons og avtaler er inngått med flere leverandører. Av nedenstående oversikt fremgår det hvilke fly som er planlagt benyttet på turneen. I tillegg til de oppførte i listen vil det på deler av turneen bli benyttet en Super Cub.

Som det går frem av den planlagte ruten er mye rettet mot mikro-, og motorflyklubbene, men flere steder involveres også seilflyklubbene. En Touring Motor Glider (TMG) av type Stemme S6 vil være med til noen av seilflyklubbene.

 

Stemme S6 motorglider. Foto: Stemme.de


Instruktørene

NLF har hyret to «ambassadører» for turneen.
– Vi har sett etter nøkkelpersoner som både skal være gode kunnskapsformidlere og rollemodeller. Bred flygererfaring på tvers av luftsportsgrenene og gode sosiale evner er stikkord vi har vektlagt når vi har valgt å engasjere Anders Håkensen og Finn Hugo Zahl. Anders er instruktør på motor- og seilfly mens Finn-Hugo er instruktør på mikro- og motorfly.

LN-TBG. Foto: Lars Brede Grøndahl

Hva som forventes av klubbene

Klubbene oppfordres til å engasjere seg i dette og informere sine medlemmer, og eventuelt komme opp med interne prioriteringer på hvem som man ønsker skal delta på dette (hvis det blir stort trykk, noe vi håper). Man snakker om meget sterkt reduserte priser for det enkelte medlem, en kostnad den enkelte betaler ved å trekke bankkortet etter avsluttet flytur.

Det forutsettes at klubbene er med på å ordne innkvartering og bespisning til de to instruktørene som reiser rundt, dette anses som del av den egeninnsats klubbene bør legge for dagen i dette prosjektet. Det planlegges med at de to instruktørene til sammen vil fly 350 – 500 timer i løpet av disse to måneder. Vi når selvfølgelig ikke alle steder som kunne være aktuelle denne gangen. Klubber som ikke får besøk oppfordres til å finne nærmeste/mest egnede sted for deltagelse. Hele konseptet er basert på dette, og NLF mener et slikt tiltak også er positivt for samarbeid for klubbene i regionen.

Tillitsvalgte i klubbene (dere bør finne frem til én kontaktperson for prosjektet) oppretter kontakt med de to instruktørene, ved å sende en E-post til SR2013@nlf.no for å bekrefte at det planlagte besøket er ønsket, at klubben vil gjøre sin del og at det legges til rette for at det blir fløyet mest mulig.

Selvsagt må det tas værforbehold og det er nok ikke til å unngå at det må gjøres noen mindre justeringer underveis. Det vil bli lagt stor vekt på å holde informasjon ajour på www.nlf.no 

Ofte stilte spørsmål

Vi registrerer en stor og utelukkende positiv respons fra klubbene. Det kommer opp en del spørsmål, og gjengangerne (FAQ) avklarer vi her.

Om Harald Krogs minnefond

Foreldrene til Harald Krog etablerte fondet etter at sønnen omkom i en småflyulykke på Hardangervidda i 1990. Formålet med fondet er å støtte flytryggingstiltak rettet mot allmennflyging. Begge foreldrene har nå gått bort, og styret i Harald Krogs Minnefond ledes av Tor Wattum på basis av fondets statutter. Det er avkastningen av fondskapitalen på om lag 10 millioner kroner som kan deles ut hvert år, men handlingsrommet i 2013 er vesentlig større da ikke hele avkastningen fra tidligere år har vært utbetalt så langt.

Stick & Rudder rute 2013

Ukedag Dato Flyplass Fly *
Tirsdag 16.apr Reinsvoll Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Onsdag 17.apr Tynset Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Torsdag 18.apr Skogn Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Fredag 19.apr Ørland Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Lørdag 20.apr Oppdal  Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Søndag 21.apr Oppdal  Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Mandag 22.apr Sunndal Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Tirsdag 23.apr Vigra Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Onsdag 24.apr Ørsta Volda Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Onsdag 01.mai Brønnøysund Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Torsdag 02.mai Salangen Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Fredag 03.mai Salangen Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Lørdag 04.mai Bodø Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Søndag 05.mai Bodø Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Mandag 06.mai Mo i Rana Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Tirsdag 07.mai Hattfjelldal Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Onsdag 08.mai Namsos Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Torsdag 09.mai Snåsa       Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Lørdag 11.mai Værnes Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Søndag 12.mai Værnes Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Mandag 20.mai Kjeller   Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Tirsdag 21.mai Kjeller  Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Onsdag 22.mai Rakkestad Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Torsdag 23.mai Skien Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Fredag 24.mai Lista Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Lørdag 25.mai Sola Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Søndag 26.mai Sola Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Mandag 27.mai Kjevik/ Gullknapp Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Tirsdag 28.mai Rygge Tecnam P2002 og Czech Sport Aircraft 
Onsdag 29.mai Jarlsberg Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Lørdag 01.jun Notodden Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Søndag 02.jun Kjeller -flydag Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Mandag 03.jun Hokksund Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Onsdag 05.jun Voss Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Torsdag 06.jun Stord Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Fredag 07.jun Os Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Lørdag 08.jun Os/Bergen Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Søndag 09.jun Bergen Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Mandag 10.jun Førde Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Tirsdag 11.jun Anda Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Torsdag 13.jun Klanten Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Fredag 14.jun Starmoen Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Lørdag 15.jun Starmoen Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 
Søndag 16.jun Starmoen Motor glider(Stemme)og Tecnam P2002 evt Czech Sport Aircraft 

* Forbehold om at flytypen er tilgjengelig på de oppgitte dager. Vi har en Super Cub som muligens brukes på deler av turen