NLF / Forbund / Kriminalitetsforsikring - sikrere forvaltning av økonomien i norsk idrett
Jon Gunnar Wold

Kriminalitetsforsikring - sikrere forvaltning av økonomien i norsk idrett

På Idrettstinget i juni 2015 ble det gjort mange vedtak med sikte på å skulle gjøre det enklere å drive klubber og lag, og vi har i tidligere nyhetsbrev lagt ut lenke til informasjon om «et enklere idrettslag». Det har også blitt fokusert på at det skal bli gode og sikre ordninger for forvaltning av økonomien. I første omgang kan reaksjonen bli at nå gjøres det vanskeligere, og det har vi forståelse for. Det oppfordres imidlertid til å se at intensjonene er de beste, og så snart det hele er tilrettelagt har klubben fått etablert sikrere rutiner. Det vi først og fremst har i tankene er kravet om at det skal være to personer som autoriserer enhver overføring eller utbetaling av penger fra klubben. I § 2 – 11, pkt 7. i NIFs lov er den oppdaterte ordlyden: «Bankkonti skal være knyttet til organisasjonsleddet og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for den som disponerer.»

Betalinger skal autoriseres av to personer i klubben.At alle konti eies av klubben legger vi til grunn er på plass. Derimot er det nok svært mange som fortsatt har det slik at utbetalinger kan gjøres ved at kun én person autoriserer betalingen. Med dette oppfordrer vi den enkelte klubb til å kontakte sin bank og avklare hvordan dette kan gjøres enklest mulig. Dette er et standard produkt i alle norske banker, men vi erfarer at det er enklere og bedre ordninger i noen banker enn det er i andre. Når systemet er på plass er det ordnet en gang for alle. 

NLF har fremskaffet et godt tilbud på forsikringsdekningen som er forutsatt i NIFs lov.Som det står i lovparagrafen det vises til ovenfor, skal det tegnes en underslagsforsikring. En standard klubbforsikring som tilbys norske idrettslag er en langt mer omfattende og kostbar forsikring enn NLF-klubbene trenger for å sikre det som er obligatorisk. I samarbeid med forsikringsselskapet if… har vi fått frem et svært godt tilbud og fått avtalt en svært enkel administrasjon av ordningen. I 2016 ble alle medlemsklubber tilskrevet om dette. Brevet, som også har lenke til Norges Idrettsforbunds lov og til forsikringsbetingelsene, kan du lese her.