NLF / Forbund / NLFs guide til koronakrisen
Anonymous

NLFs guide til koronakrisen

I denne guiden vil Norges Luftsportforbund (NLF) gi løpende informasjon til medlemsklubber og utøvere om situasjonen for luftsport og allmennflyging i Norge under koronakrisen.

 

---- sist oppdatert: 30.03.2020 klokken 22:47 ---
Ved oppdateringer vil alltid siste endring stå med rød tekst.

NLF understreker at situasjonen på bakken endrer seg raskt, og at regelverket oppdateres hyppig. NLF vil også poengtere at informasjonen nedenfor er gitt etter den beste vurdering og tolkning vi til enhver tid kan gi. Ansvaret for å holde seg oppdatert om regelverk og påbud hviler på den enkelte klubb og utøver.

Vi understreker for øvrig at verken NLF eller Norges Idrettsforbund (NIF) kan tolke regelverket med bindende virkning for en klubb eller utøver.[1]

NLFs anbefaling og oppfordring er å unngå enhver aktivitet som ikke er nødvendig. Vi setter stor pris på den solidaritet og samarbeidsvilje alle våre medlemsklubber utviser overfor samfunnet nå i denne krevende perioden.

På seksjonenes hjemmesider vil det for øvrig publiseres separat informasjon som er relevant for den enkelte aktivitet. Dersom du har synspunkter eller spørsmål vedrørende informasjonen nedenfor, ta gjerne kontakt med din klubb som formidler felles tilbakemeldinger til NLF.
 

 

1. Luftfartstilsynets forbud mot VFR-flyging og skoleflyging

Luftfartstilsynet har i forskrift fastsatt et restriksjonsområde som dekker hele Norge og som rammer VFR-flyging og skoleflyging. Flyging med droner og modellfly ansees ikke å skje etter VFR-reglene og er derfor ikke omfattet av forbudet.

NLF har allerede før forskriften ble vedtatt stilt spørsmål ved hvorfor restriksjonen også gjelder i ukontrollert luftrom. Luftfartstilsynet har opplyst at dette skyldes at lufttrafikktjenesten også har tjenesteytelsesansvar i ukontrollert luftrom etter gjeldende ICAO-standarder. NLF har anmodet om at Luftfartstilsynet heller benytter minste inngreps prinsipp og suspenderer tjenesteytelsen i ukontrollert luftrom, slik at dette luftrommet kan åpnes for de operasjonene som ikke for øvrig er på bakken i medhold av Helsedirektoratets vedtak.

NLF forstår det slik at Luftfartstilsynet vurderer tiltaket løpende med hensyn til hvordan det best kan forvaltes. NLF har i den forbindelse hatt daglig kontakt med Luftfartstilsynet som fredag 27. mars har sendt ut et informasjonsbrev om VFR-forbudets begrunnelse og andre forhold knyttet til situasjonen landet er i. I informasjonsbrevet understreker Luftfartstilsynet at enkelte kan oppleve at det gis forhåndstillatelse til enkelte flyginger, mens det i andre tilfeller gis avslag. Luftfartstilsynet skriver at målet er "at trafikk tillates innenfor rammene av hva som er forsvarlig med til enhver tid tilgjengelig bemanning". I NOTAM finner du mer informasjon om hvordan du må gå frem for å søke om forhåndstillatelse (PPR).

Særlige prosedyrer gjelder for Flytjenesten. NLF har allerede innhentet informasjon om registreringsnummer for de flyene som er med i tjenesten. Detaljer om bruk av disse flyene blir korpsene informert om direkte av flytjenesten.

Dersom du skal gjennomføre en flyging, se egen artikkel om covid-19 på EASA hjemmeside for veiledning om desinfisering og andre forhold. Også i Luftfartstilsynets informasjonsbrev finner du tips om desinfisering. 

Nærmere informasjon med spørsmål og svar finner du på denne lenken.

 

2. Helsedirektoratets vedtak om at «organisert idrettsaktivitet» er forbudt

Helsedirektoratet har fattet et vedtak 12. mars 2020 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd og som blant annet innebærer «forbud mot/stenging av (...) organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs».

Spørsmålet mange klubber og utøvere har stilt seg er hvor grensene for «organisert idrettsaktivitet» går.  Særlig spør mange luftsportsutøvere seg hva som skal til for at en aktivitet er «egenorganisert».

NLF kan som nevnt ikke tolke vedtak og forskrifter med bindende virkning for klubbene eller medlemmene.

NLF antar imidlertid at nedenstående er en trygg tolkning av vedtaket: 

 • Dersom aktiviteten skjer innenfor rammene av en luftsportsklubb/flyklubb (enten den er tilknyttet NLF/NIF eller ikke), vil aktiviteten i utgangspunktet måtte regnes som organisert.
 • En aktivitet vil måtte ansees å skje «innenfor rammene av en klubb» i vedtakets forstand dersom:
  • Aktiviteten betinger bruk av klubbens felles innendørs arealer der flere mennesker ferdes, eller
  • Aktiviteten betinger bruk av klubbens materiell som står til felles disposisjon og som ikke lar seg desinfisere på en pålitelig måte mellom hvert medlems bruk, eller
  • Aktiviteten skjer på en slik måte at man under gjennomføring av aktiviteten kommer nærmere en annen person (som ikke tilhører samme husstand) enn 1 meter
 • Unntak fra ovennevnte kan tenkes for gjennomføring av samfunnskritiske operasjoner (herunder NLFs Flytjeneste)

Nærmere informasjon fra NLFs Flytjeneste sendes ut (ca. 27. mars 2020) til korpsene som har meldt inn tilgjengelige fly. 

Aktiviteter som klubben/utøveren anser som tillatt etter vedtakets ordlyd, kan likevel tenkes å stride mot Helsedirektoratets anbefalinger eller Luftfartstilsynets luftromsrestriksjon.

Regjeringen har i pressekonferanse 24. mars kunngjort at den fram til og med 13. april vil videreføre tiltakene som Helsedirektoratet vedtok 12. mars, men direktoratets vedtak vil erstattes av beslutning fattet av Regjeringen. Beslutningen vil gjelde fra 27. mars. Regjeringen har varslet at det kan bli aktuelt å justere noen av tiltakene forut for 13. april. 

 

3. Helsedirektoratets anbefalinger

Helsedirektoratet og andre myndigheter har kommet med en rekke anbefalinger i tillegg til vedtak som nevnt over. Eksempler på slike anbefalinger er:

 • unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands)
 • unngå fritidsreiser
 • unngå offentlig transport hvis du kan
 • unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre
 • unngå nærkontakt med andre

Helsedirektoratets anbefalinger er ikke rettslig bindende, men NLF nevner at brudd på anbefalingene etter omstendighetene kan få betydning i en erstatningsrettslig aktsomhetsvurdering.

NLF oppfordrer alle klubber og utøvere til å etterleve myndighetenes anbefalinger. Dette oppfordrer vi til fordi vi mener det er viktig at alle tar ansvar for å opptre slik at vi bidrar til minimering av smittespredning og minimering av totalbelastningen på norsk helsevesen.

 

4. Kulturdepartementets redningspakke for idretten

Regjeringen har lansert en tiltakspakke for kulturliv – herunder idrett – som er rammet av koronakrisen. Du kan lese mer om ordningen her.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Som det fremkommer av departementets pressemelding, er midlene ment å kompensere arrangement ut april måned.

Ut fra den oversikt NLF har over planlagte luftsportsarrangement i den aktuelle perioden, vil vi bli involvert i den første krisepakken i begrenset omfang. Det som imidlertid er av langt større betydning for mange luftsportsklubber er alle de faste kostnadene som påløper på kostbart flymateriell, anlegg m.m. uten at det kommer noen inntekter fra driften. For registrering og rapportering av denne type kostnader er det nå utviklet et rapporteringsskjema som idrettslag og klubber skal rapportere for hver måned. Så langt er det imidlertid ingen beslutninger om «pakker» fra staten til delvis dekning av slike kostnader.  Registreringen må vi imidlertid anse som et første skritt i en prosess mot en løsning. Rapporteringsløsningen og brukerveiledning er nå klar og informasjon har i kveld, 23. mars, blitt sendt ut i idrettsorganisasjonen. Det sendes ut nyhetsbrev direkte til samtlige klubber og lag tilknyttet NIF http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF det følger også med informasjon om hvordan undersøkelsen fungerer. Det er lagt opp til at det først og fremst er idrettskretsene som skal kunne bistå klubber og lag som måtte ha behov for hjelp til utfylling / registrering. NIF har laget eget nyhetsoppslag om tiltaket https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-ber-alle-idrettslag-registrere-okonomiske-konsekvenser-av-koronaviruset/

 

5. Oppmykninger i luftfartsregelverk om forlengelser av attester, rettigheter mv

NLF har dialog med Europe Air Sports (EAS) som nå jobber tett opp mot EASA for å sikre fleksible ordninger for tidsfrister med hensyn til forlengelse av rettigheter, attester, kontinuerlige luftdyktighetsbevis mv. EASA har allerede sendt ut maler som medlemsstatene kan bruke for å melde inn unntak fra EASA-regelverket etter grunnforordningen for sivil luftfart artikkel 14 (4).

Luftfartstilsynet har allerede meldt om en rekke unntaksordninger som primært gjelder kommersiell luftfart, se denne lenken. For innehavere av tyske sertifikater har det allerede kommet lettelser på plass. Torsdag 26. mars har EASA sendt ut en mal for alle medlemsland i EASA-samarbeidet for hvordan statene kan publisere unntak fra EASA-regelverket knyttet til forlengelser av rettigheter, legeattester, varighet av teori mv. Luftfartstilsynet har nå oppdatert sin oversikt over unntraksregler. NLF har også spilt inn behovene for tilsvarende ordninger som berører aktivitet som er omfattet av nasjonale sikkerhetssystemer (sportsflyging, fallskjermhopping samt hang-, para- og speedgliding). Også på dette feltet antar NLF at det kommer avklaringer innen få dager. 

Norsk Luftsportstilsyn melder at overgangen til de nye europeiske bestemmelsene BFCL og SFCL er skjøvet ut i tid. Derfor vil flyging med seilfly og ballong (og utdanning til flygebevis) etter nasjonale regler videreføres også etter 8. april 2020. 

 

6. Suspensjon av PFLY-ordningen inntil videre

Avinor AS har inntil videre funnet det nødvendig å suspendere PFLY-ordningen som til nå har gitt innehavere av PFLY-kort adgang til å bruke mange av Avinors flyplasser utenom åpningstid. Årsaken til dette er den ekstraordinære situasjonen som råder i landet generelt og luftfarten spesielt. Dette betyr også at PFLY-kort for flysesongen 2020 ikke vil bli utstedt før situasjonen er nærmere avklart.

NLF har et tett og godt samarbeid med Avinor, og begge organisasjoner jobber målrettet for at PFLY-ordningen kommer tilbake i full drift når situasjonen er normalisert.  

 

For Norges Luftsportforbund
Asle Sudbø                                        John Eirik Laupsa
President                                           Generalsekretær           
 

Spørsmål og svar

1. Hva skal til for at en aktivitet er å anse som organisert?

Inngangsvilkåret er at aktiviteten skjer innenfor rammene av en organisasjon, slik at det er risiko for at flere enten er til stede eller at man kan spre smitte gjennom felles bruk av luftfartøy, innretninger eller bygninger. Vurderingen må gjøres konkret av den aktuelle klubben/utøveren.

 

2. Har det betydning for hvorvidt Helsedirektoratets vedtak gjelder om du er medlem i en NLF-/NIF-tilsluttet klubb?

Nei, enhver tilsvarende organisasjon som organiserer aktiviteter som berøres av Helsedirektoratets vedtak vil være underlagt vedtaket på samme måte som NLF-NIF-tilsluttede klubber/utøvere. Organisasjonsform/-tilknytning er irrelevant.

Spørsmålet er om du flyr VFR eller driver skoleflyging (og rammes av restriksjonsområdet) eller om aktiviteten faller inn under betegnelsen «organisert» (og faller inn under Helsedirektoratets vedtak).

 

3. Har Norges Idrettsforbund (NIF) instruksjonsmyndighet overfor NLF?

Nei, kun i rent sportslige spørsmål kan NIF instruere NLF.

 

4. Har Norges Luftsportforbund instruksjonsmyndighet overfor klubbene/utøverne?

I utgangspunktet har ikke NLF slik instruksjonsmyndighet, bortsett fra i rent sportslige spørsmål. Unntak gjelder der instruksjonsmyndighet følger av bestemmelser i myndighetsgodkjent sikkerhetssystem. I koronasituasjonen har det hittil ikke vært aktuelt for NLF å benytte instruksjonsmyndigheten som sikkerhetssystemet gir, siden flysikkerhetsmessige forhold ikke ansees berørt.


5. Har klubbene instruksjonsmyndighet overfor medlemmene i klubben?

Klubbene kan ikke instruere medlemmene bortsett fra i saker hvor myndighetsgodkjente sikkerhetssystemer gir slik instruksjonsadgang. Klubbene kan imidlertid fastsette leievilkår for fly, vedtekter, husordensregler mv. som kan regulere adferden til medlemmene i klubben.

 

6. Hvordan skal Luftfartstilsynets VFR-flyforbud tolkes?

Luftfartstilsynet har informasjon med spørsmål og svar på denne lenken. NLF forstår situasjonen slik at praksis tilpasses og lempes etter hvert som Luftfartstilsynet og lufttrafikktjenesten innhenter erfaring. NLF har oppfordret Luftfartstilsynet til å innføre en mer fleksibel ordning.

Sjekk også NOTAM hvor detaljer om forbudet oppdateres.

 

7. Er det tilsvarende VFR-flyforbud i andre land?

I øyeblikket er det flyforbud av litt varierende karakter i Italia, forbundslandet Bayern, Norge og Belgia. Se denne lenken for detaljer. Situasjonen kan endre seg raskt – sjekk NOTAM og AIP SUP.

Ellers har en del luftsportsorganisasjoner i utlandet oppfordret til at alle avholder seg fra å fly (eksempelvis Deutsche Aeroclub), og det gjelder et flyforbud for hang- og paraglidere i Tyskland.

 

8. Kan jeg fly modellfly?

VFR-flyforbudet gjelder ikke droner/modellfly. Dersom du opptrer slik at du ikke bryter Helsedirektoratets vedtak (eller andre forbud), er det mulig å fly modellfly.

Å opprettholde aktivitet på modellflyplassene er å anse som videreføring av organisert aktivitet, og følgelig er NLFs tolkning at dette bryter med Helsedirektoratets forbud. Forbudet omfatter under alle omstendigheter samlinger som dronerace, innendørsflyging, møter, treff og konkurranser. NLF kan derfor vanskelig se noen annen løsning enn å anbefale at modellflyplasser holdes stengt.

 

9. Rammer VFR-flyforbudet flyging med hang-, para- og speedglidere?

Ja, slik forbudet er formulert nå, rammer det denne aktiviteten. NLF er i dialog med myndighetene for at restriksjonen blir mer nyansert og forholdsmessig, slik at inngrep og virkning står i bedre forhold til hverandre.

Bakkehåndtering av vinge rammes ikke av VFR-flyforbudet. Dersom du opptrer slik at du ikke bryter Helsedirektoratets vedtak (eller andre forbud), er det mulig å bakkehåndtere.

 

10. Kan jeg iverksette bakkeoperasjoner med luftfartøy eller flygende innretninger?

Alle luftfartøy og flygende innretninger kan opereres på bakken, dersom de opereres slik at du ikke bryter Helsedirektoratets vedtak (eller andre forbud).

 

11. Hvordan jobber NLF med koronakrisen?

NLF har løpende kontakt med nasjonale myndigheter, Avinor og andre flyplassoperatører, søsterorganisasjoner og paraplyorganisasjoner som Europe Air Sports (EAS). Formålet er å sikre at koronakrisen rammer oss i minst mulig grad. Situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, men vi prøver å informere så godt det lar seg gjøre.

 

[1] I siste omgang er det bare domstolene som kan gi en endelig tolkning av regelverket.