NLF / Forbund / NLFs koronaguide 2.0
Anonymous

NLFs koronaguide 2.0

Norges Luftsportforbund (NLF) oppsummerer i denne guiden hvilke regler og begrensinger som for tiden gjelder for allmennflyging og luftsport på grunn av koronakrisen. 

Koronasituasjonen endrer seg stadig, og NLFs forrige koronaguide er allerede utdatert. Her kommer oppdatert informasjon. (Oppdatert 29. mai kl. 11:00)

1. Luftromsrestriksjonen er opphevet

Luftfartstilsynet etablerte et restriksjonsområde 14. mars som gjaldt VFR- og skoleflyging i hele Norge. Restriksjonsområdet ble opphevet 15. april. 

nyhetsbrev utsendt fra Luftfartstilsynet framkommer det at enkelte områder innen lufttrafikktjenesten har særlig redusert bemanning og at det benyttes sammenslåtte sektorer. Per 15. april ble det derfor innført krav til forhåndstillatelse (PPR) for VFR-flyging i følgende terminalområder:

  • Oslo TMA
  • Farris TMA
  • Helgeland TMA
  • Lofoten TMA
  • Hammerfest TMA

I det samme nyhetsbrevet understreker Luftfartstilsynet viktigheten av å sjekke NOTAM: Situasjonen kan raskt endre seg med tanke på hvor det vil være krav om PPR. Siden 15. april har det allerede blitt krav til PPR for flyging i kontrollsoner (CTR) ved visse flyplasser. NOTAM må derfor (som vanlig) sjekkes umiddelbart før avgang.

Luftfartstilsynet anbefaler dessuten å bruke ATC-reiseplan, siden slik bruk vesentlig kan lette belastningen ved eventuelt søk.

PFLY-suspensjonen er opphevet fra 1. mai. Les mer her.


2. Lempelser i smittevernreglene

Helsemyndighetene åpnet 1. april 2020 for mer idrettsaktivitet, og NLF har i tråd med dette og NIFs oppdaterte anbefalinger publisert koronavettregler for allmennflyging og annen luftsport som er laget for å bistå klubber i arbeidet med å komme i lufta.

Fra 8. mai 2020 ble forbudet mot idrettsaktivitet i covid-19-forskriften § 13 innsnevret, slik at det ikke lenger rammer "organisert idrettsaktivitet i form av trening". Ordinær flyvning kan derfor skje dersom den foregår smittefaglig forsvarlig.

Ved arrangement på offentlig sted gjelder imidlertid følgende, se covid-19-forskriften § 13 første ledd:

"Ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand." Med arrangement menes i denne forbindelsen idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 

Fra 11. mai 2020 ble utdanningsforbudet som blant annet rammet flyskole- og trafikkskolevirksomhet opphevet, se covid-19-forskriften § 15a og denne nyhetssaken på NLFs nettside. Det er krav til at driften er smittevernfaglig forslag, se kravene i § 15 med unntak av kravene i § 15 femte ledd bokstav f og g. I samarbeid med Luftfartstilsynet og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, har NLF laget en veileder for utdanningsvirksomheten

Merk at det offentligrettslige regelverket ikke skiller mellom organisert og spontan aktivitet, i den forstand at de samme regler gjelder ellers like situasjoner. Dermed har et flys tilknytning til NLF-klubb/NIF ingen betydning for adgangen til å utøve aktiviteten. 
 

3. Lempelser i regelverk om forlengelser av rettigheter, sertifikater og legeattester

Situasjonen med COVID-19-smittefare gjør det vanskelig å forlenge sertifikater og rettigheter for motorflygere utstedt i medhold av del-FCL etter vanlig praksis. Luftfartstilsynet har utarbeidet en midlertidig løsning som kan benyttes frem til forlengelser av sertifikater og rettigheter kan foregå som normalt. Den midlertidige løsningen omfatter også legeattester utstedt i medhold av del-MED. 

Norsk Luftsportstilsyn opererer med en tilsvarende løsning for seilflygere og førere av varmluftballong som innehar sertifikater utstedt i tråd med del-FCL. Dessuten er overgangsdatoen mellom nasjonalt og europeisk regelverk for utdanning og sertifisering av seilflygere og ballongflygere utsatt på ubestemt tid (etter opprinnelig ordning skulle overgang til europeisk regelverk skje 8. april 2020). For nasjonale legeerklæringer for seil- og ballongflygere utstedt i tråd med BSL C 1-2, jf. BSL C 1-3, er det også etablert en forlengelsesordning (se vedtak nederst i artikkelen her). 

Også for sportsflygere har Luftfartstilsynet fattet vedtak om mulighet for forlengelser. Følg med på NLF Sportsflyseksjonens hjemmeside for oppdateringer i saken. For legeerklæringer for mikroflygere utstedt i tråd med BSL C 1-2, jf. BSL C 1-3, er det også etablert en forlengelsesordning (se vedtak nederst i artikkelen her). 

 

4. Økonomisk tiltakspakke for idrett

Regjeringen har lansert en tiltakspakke for kulturliv – herunder idrett – som er rammet av koronakrisen. Du kan lese mer om ordningen her.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Som det fremkommer av departementets pressemelding, er midlene ment å kompensere arrangement ut april måned.

Ut fra den oversikt NLF har over planlagte luftsportsarrangement i den aktuelle perioden, vil vi bli involvert i den første krisepakken i begrenset omfang. Det som imidlertid er av langt større betydning for mange luftsportsklubber er alle de faste kostnadene som påløper på kostbart flymateriell, anlegg m.m. uten at det kommer noen inntekter fra driften. For registrering og rapportering av denne type kostnader er det nå utviklet et rapporteringsskjema som idrettslag og klubber skal rapportere for hver måned. Så langt er det imidlertid ingen beslutninger om «pakker» fra staten til delvis dekning av slike kostnader. Registreringen må vi imidlertid anse som et første skritt i en prosess mot en løsning. Rapporteringsløsningen og brukerveiledning er nå klar, og informasjon ble sendt ut i idrettsorganisasjonen 23. mars. Det er lagt opp til at det først og fremst er idrettskretsene som skal kunne bistå klubber og lag som måtte ha behov for hjelp til utfylling/registrering. NIF har laget eget nyhetsoppslag om tiltaket. 

Den gamle koronaguiden med spørsmål og svar finner du her. 


5. PFLY-ordningen – gyldig i første omgang for perioden 1. mai –19. juni 2020

Det har blitt arbeidet aktivt både i Avinor og NLF for å kunne få iverksatt PFLY-ordningen igjen etter at den først ble suspendert. Vi var derfor svært glade når vi 30. april, kunne gå ut med denne nyheten til våre medlemmer. Innen 19. juni vil NLF publisere detaljene for PFLY-ordning i ny drakt.