Luftsport / Seksjoner / Motor- og Sportsfly / Flymedisinske undersøkelser

Flymedisinske undersøkelser

Denne veiledningen er rettet mot leger som ikke tidligere har hatt befatning med flymedisinske undersøkelser.

Alle personer som skal utføre tjeneste ombord i luftfartøy i Norge, skal gjennomgå legeundersøkelser. Avhengig av type luftfartøy samt type sertifikat eller flygebevis, vil ulike prosedyrer og regelverk gjelde:
 

1) Flygere med privatflysertifikat (PPL – Private Pilot Licence) som kan fly større luftfartøy (startvekt mer enn 2000 kg) og med flere personer ombord enn fire:

Søkeren kontakter selv godkjent flylege. Oversikt over godkjente flyleger finnes på Luftfartstilsynets hjemmesider
 

2) Flygere med flysertifikat for lette småfly (LAPL – Light Aircraft Pilot Licence) som gjelder luftfartøy med maks startvekt opp til 2000 kg og maksimalt fire personer ombord :
Søkeren kan velge om han/hun undersøkes av godkjent flylege (som i pkt 1) eller av sin egen fastlege.

Fastleger som gjør slike undersøkelser vil utstede legeattest på vegne av Luftfartstilsynet og må oppfylle visse vilkår. Nærmere informasjon finnes på Luftfartstilsynets hjemmesider

Uansett hvem som utfører undersøkelsen, skal det utstedes en LAPL-legeattest etter felleseuropeiske medisinske krav. Disse kravene finnes i vedlegg IV (del-MED) til forordning om besetningsmedlemmer, nærmere bestemt avsnitt MED.B.095 i del-MED. Se Section 3 «Specific Requirements for LAPL Medical Certificates» på side 112.

Øvrige opplysninger om LAPL-legeattest kan fås hos Luftfartstilsynet, flymedisinsk seksjon, tlf 23 19 61 90.

 

3) Flygere med flysertifikat lette seilfly og varmluftballonger (LAPL – Light Aircraft Pilot Licence), dvs. LAPL(S) eller LAPL(B):
Søkeren kan kan følge samme prosedyre som for lette småfly, se pkt. 2 ovenfor. 
 

4) Flygere med flygebevis utstedt av Norges Luftsportforbund (NLF) for sportsfly/mikrofly kan undersøkes av allmennlege og skal utføres etter nedenstående nasjonale forskrifter i forskriftsserien «Bestemmelser om sivil luftfart» (BSL).

Skjema for legeerklæring og egenerklæring, samt omslag til legekonvolutten, finnes nedert i denne artikkelen.

* BSL C 1–2: Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-08-23-1067

* BSL C 1–3: Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-08-23-1068

Søkere som ikke oppfyller de medisinske kravene i BSL C 1–3, men som likevel oppfyller kravene til LAPL-legeattest i MED.B.095 (se pkt. 2 ovenfor), kan få status medisinsk skikket, så fremt søkeren går til fastlege som kan utstede LAPL-legeattest eller flylege. .

Skjemaet i vedlegget består av to sider. Legeerklæringen bes av legen lagt i lukket konvolutt merket ”Legeundersøkelse for seilflygere, mikroflygere og ballongførere” Konvolutten/omslaget bes forsynt med legens stempel og signatur. Ved kjennelse ”skikket” bes konvolutten med legeerklæring overlatt til søkeren, men ved kjennelse ”uskikket” bes konvolutten med legeerklæringen innsendt til Norges Luftsportsforbund (NLF), Møllergata 39, 0179 Oslo. NLF vil ved kjennelsen ”uskikket” registrere opplysningene, for deretter å returnere konvolutten med erklæringen til kandidaten, som selv må initiere en eventuell vurdering/dispensasjonssøknad overfor Luftfartstilsynet, Flymedisinsk seksjon.

For ytterligere opplysninger om utstedelse av legeattest for flygere med flygebevis utstedt av NLF, kontakt Tom Bjerke, mobil 995 45 119.

Nedlastbare skjema (høyre-klikk lagre linken som)

Egenerklæring

Legeerklæring jf BSL C-1.3

Omslag til legekonvolutt