NLF / Info / Saksbehandling hederstegn

Saksbehandling hederstegn

Hvem kan foreslå kandidater til hederstegn?
- Begrunnede forslag kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller Luftsportstyret. Forslagene skal fremmes på fastsatt skjema og skal inneholde begrunnelse for hvordan kandidaten kvalifiserer for å motta hederstegnet, med referanse til hederstegnets statutter.

Er det noen tidsfrist for å fremme forslag?
- Hederstegn som foreslås tildelt i tilknytning til Luftsportstinget eller seksjonsmøter/ ledermøter som normalt avholdes i mars/april må være mottatt i NLFs sekretariat senest 15. desember året før. Dersom hederstegnet ønskes tildelt ved andre anledninger, f.eks. klubbjubileum, må forslag være mottatt senest tre måneder før dato for ønsket tildeling. For FAIs hederstegn er det egne frister.

Hvordan foregår saksbehandlingen?
- NLFs sekretariat mottar alle forslag og oversender disse til NLFs Hederstegnskomite for behandling. Behandlingen skjer i h.h.t. mandatet for komiteen. Hederstegnskomiteen fremmer sine innstillinger til Luftsportstyret. Luftsportstyret vedtar den endelige tildelingen. 

Hva legger komiteen vekt på ved vurdering av kandidatene?
- NLFs gullmedalje er NLFs høyeste utmerkelse og henger meget høyt. Kandidaten må ha utmerket seg helt spesielt.
- NLFs sølvmedalje er NLFs nest høyeste utmerkelse. Henger også høyt.  Kandidaten må ha utmerket seg i betydningsfulle roller som har gitt klare resultater og ringvirkninger.
- NLFs gullnål er et høyt vurdert hederstegn.  Kandidaten må ha lang tjenestetid sentralt og/eller lokalt i klubb og kjennes gjerne som en hjørnesten (uten hun/han hadde det ikke vært mulig å....)
- Seksjonshederstegn er seksjonens "eget" hederstegn for uvurdelig innsats innen seksjonens område.

Er det noen forslag som ikke blir godkjent?
- Både Hederstegnskomiteen og Luftsportstyret kan vurdere at en kandidat ikke når opp til det hederstegnet som det er fremmet forslag om. Hederstegnskomiteen kan da enten innstille til et av de andre hederstegnene eller avvise forslaget. Dersom det er mange forslag til ett og samme hederstegn samme året kan Hederstegnskomiteen beslutte å legge forslaget i vent til neste år.

Vil forslagsstiller bli underrettet om avgjørelsen?
- Når Luftsportstyret har gjort sitt vedtak om tildeling, eller ikke, vil forslagsstiller bli underrettet om resultatet. Er forslaget godkjent vil det bli underrettet om når og hvor tildeling kan finne sted. Dersom forslaget avvises skal det begrunnes.

Får kandidaten vite om tildelingen før den skal utdeles?
- Det har vært tradisjon for at tildelingen holdes hemmelig for den som skal motta hederstegnet helt frem til utdelingen. Dersom spesielle forhold tilsier det vil NLFs sekretariat i samråd med forslagsstiller vurdere om tildelingen skal gjøres kjent for mottakeren før utdeling.

Hvem forestår selve utdelingen?
- NLFs president forestår utdelingen av NLFs gullmedalje, NLFs sølvmedalje og NLFs gullnål. Dersom presidenten selv ikke har anledning kan han utpeke enten en av visepresidentene eller en annen høytstående tillitsvalgt eller ansatt i NLF til å forestå utdelingen på hans vegne. Seksjonsleder, eller den han utpeker, forestår utdeling av seksjonshedertegn.

Tilbake til førsteside hederstegn.