Kriminalitetsforsikring

På Norges idrettsforbunds ting i 2015 ble det vedtatt at en forsikring, såkalt kriminalitetsforsikring, er obligatorisk i alle klubber, kretser, særforbund og NIF sentralt. Videre er det en forutsetning at det er etablert rutiner som sikrer at hver enkelt utbetaling fra organisasjonsleddet autoriseres av to personer.

Flere forsikringsselskap har utarbeidet spesielle klubbforsikringer, men da er kriminalitetsforsikringen kun ett av flere elementer. For luftsport er standardforsikringene lite egnet da utøvelsen av aktivitetene er dekket gjennom andre forsikringer. Fra 2016 har NLF fått forhandlet en avtale med if… som kun dekker de økonomiske elementene. Årspremien er kr. 550,- for hver klubb (juridisk enhet). Klubber med flere undergrupper trenger kun én dekning.

Gjennom vedtaket på idrettstinget er det obligatorisk å ha forsikring, men NLF overlater til hver enkelt klubb å avgjøre hvem de tegner forsikringsavtale med. Klubber som ønsker å være en del av NLF sin ordning, må melde fra om det innenfor fristene som publiseres på nyhetssidene våre.