NLF / Mikrofly / Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2009 - 2011
Stein Erik Lundblad

Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2009 - 2011

Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2009 - 2011

Vedtatt på seksjonsmøtet den 28. mars 2009

 

1. Sikkerhetsarbeid

Seksjonen skal arbeide videre for at medlemmene skal ha fokus på sikkerhet og airmanship slik at sikker atferd bidrar til lavest mulig risiko ved alle faser innenfor mikroflygingen. Målet er at hvert enkelt medlem skal ha en god totalforståelse av hvordan høy sikkerhet oppnås ved gode kunnskaper og ansvarlig vedlikehold og operasjoner.

Revisjoner av klubbene fra sentrale fagfolk eller fra naboklubber vil kunne fungere som nyttig erfaringsutveksling og bidra til en nivåhøyning.

Ved hjelp av enkle risikoanalyser skal en kunne utarbeide forslag til praktiske rutiner som kan hindre at potensielle årsaker utløser mulige hendelser.

Medlemmene skal oppfordres til å sende inn rapporter om opplevde hendelser eller gi oss meldinger om forhold som de oppfatter som bekymringsverdige, og som de mener seksjonen har mulighet for å avhjelpe. Dette skal seksjonen omsette i sikkerhetsinformasjon som kan hindre hendelser.

2. Ferdigheter

Medlemmene skal oppfordres til kontinuerlig forbedre sine kunnskaper og ferdigheter, og å ta videreutdanning som Flytelefonisertifikat og delta på seminarer om planlegging, sikkerhetstenkning og teknisk vedlikehold.

Medlemmer som ønsker å operere i kontrollert luftrom eller luftrom med annen trafikk skal gis mulighet til kunne oppgradere sine ferdigheter og erfaringsnivå til et nivå som fremstår som profesjonelt riktig for både lufttrafikktjenesten og annen trafikk.

Seksjonen skal arbeide for at det skal finnes tilbud om slik videreutdanning for alle medlemmene.

3. Kvalitet på utstyr

Seksjonen skal arbeide for at flyparken skal ha en høy kvalitet, der alt utstyr om bord fungerer i henhold til en forventet minimumsstandard. Dette gjelder særlig radio og transponderutstyr som påvirker kommunikasjonen med andre.

4. Aktivitetene

Mikroflyseksjonen vil bidra til at antall flygetimer og starter holder seg på et høyt nivå for at våre piloter skal oppnå og opprettholde sine ferdigheter og rutiner.

5. Opplæring

Seksjonen skal oppfordre ressurssterke klubber til å drive teoriopplæring og skoling for nye mikroflykandidater, og være behjelpelig med å kunngjøre dette sentralt.

Seksjonen skal arrangere årlige kurs for instruktører for å øke tilgjengeligheten av instruktører som kan drive skoling, periodisk flygetrening og utsjekker.

I tillegg skal det arrangeres årlige oppdateringsseminarer for besiktningsmenn og instruktører slik at standarden og kvalitetsnivået holdes ved like over hele landet.

 

6. Miljø

Seksjonen skal arbeide for at alle våre klubber styrer sin virksomhet med stor fokus på miljøvennlige operasjoner, flyplassanlegg og avfallshåndtering.

7. Informasjonsarbeide

Seksjonen skal samarbeide med Flynytt for å utgi sentralt informasjonsstoff til alle fullt betalende medlemmer. Seksjonens internettside med dagsaktuell informasjon i form av siste nytt skal være hovedinformasjonskilden til klubber og medlemmer. Seksjonen anmoder alle klubber om å oppnevne minst en person til å overvåke denne siden for å kunne spre dette videre til sine medlemmer.

Seksjonen skal oppfordre alle medlemmer til å skrive artikler om mikroflyging for utgivelse i Flynytt. Dette vil trolig øke interessen for medlemmene i å delta på aktiviteter og være mer aktive.

8. Internasjonalt samarbeid

Seksjonen skal arbeide for at det internasjonale samarbeidet vil resultere i at flyging over landegrensene både i Norden og i Europa skal kunne foregå på en enkel og ubyråkratisk måte.

En vil derfor fortsette med samarbeidet med Europeiske mikroflyorganisasjoner.

Seksjonen skal arbeide for at det skal skapes en ny europeisk klasse inntil 600 kg MTOM, som kan være interessant for de medlemmer som ønsker å benytte tyngre fly. Et delmål med denne klassen er at den skal administreres av en organisasjon utpekt av nasjonale myndigheter for at den skal være utenfor EASA’s kontroll.

9. Økonomi

Den økonomiske støtten fra Norges Idrettsforbund bidrar at seksjonens økonomi gir et positivt resultat som har akkumulert seg til en god reserve. Midler skal bidra til mer støtte til felles aktiviteter som sikkerhet, oppgradering av kunnskaper og ferdigheter, treff, konkurranser og mesterskap som alle aktive medlemmer vil ha nytte av.

10. Utviklingen videre

Seksjonen skal arbeide for å bevare det enkle og overkommelige ved dagens organisering og drift av mikroflyvirksomheten i Norge. Det er viktig at ned nedre del av sportsflygingen har en rimelig og tilgjengelig innfallsport.

Seksjonen skal bidra til at piloter som ønsker å skaffe seg fly med større rekkevidde og hastighet, også får tilgang til den faglige oppgraderingen som dette vil kreve for å nå et tilstrekkelig høyt ferdighetsnivå.

 

- slutt -