NLF / Mikrofly / Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2011 - 2013
Anonymous

Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2011 - 2013

Vedtatt på seksjonsmøtet den 02. april 2011

1. Sikkerhetsarbeid
Seksjonen skal påvirke klubbenes til å arbeide for at medlemmene skal oppnøy høy sikkerhet i sine operasjoner. De skal læres opp til god airmanship og sikker atferd som bidrar til lavest mulig risiko ved alle faser innenfor mikroflygingen. Målet er at hvert enkelt medlem skal ha en god totalforståelse av hvordan høy sikkerhet oppnås ved gode kunnskaper og ansvarlig vedlikehold og riktig planlegging av sine operasjoner.

Ved hjelp av enkle risikoanalyser skal en kunne utarbeide forslag til praktiske rutiner som kan hindre at potensielle årsaker utløser mulige hendelser. Seksjonen skal bidra med gode beskrivelser og konkrete eksempler til slike analyser.

Medlemmene skal oppfordres til å sende inn rapporter om opplevde hendelser eller gi oss meldinger om forhold som de oppfatter som bekymringsverdige, og som de mener seksjonen har mulighet for å avhjelpe. Dette skal seksjonen omsette i sikkerhetsinformasjon som kan hindre hendelser.

2. Klubbenes rolle
Klubbene skal oppfordre medlemmene til kontinuerlig å forbedre sine kunnskaper og ferdigheter, og å ta videreutdanning som Flytelefonisertifikat og delta på seminarer om planlegging, sikkerhetstenkning og teknisk vedlikehold.

De som ønsker å operere i kontrollert luftrom eller luftrom med annen trafikk skal gis mulighet til kunne oppgradere sine ferdigheter og erfaringsnivå til et nivå som fremstår som profesjonelt riktig for både lufttrafikktjenesten og annen trafikk.

Seksjonen skal arbeide for at det skal finnes tilbud om slik videreutdanning som vil være tilgjengelig for alle klubbene.

3. Teknisk komité
Seksjonens tekniske komité skal arbeide for at flyparken skal ha en høy kvalitet, der alt utstyr om bord fungerer i henhold til en forventet minimumsstandard. Dette gjelder særlig radio og transponderutstyr som påvirker kommunikasjonen med andre.

4. Aktivitetskomitéen
Mikroflyseksjonens aktivitetskomité skal bidra til at antall flygetimer og starter holder seg på et høyt nivå for at våre piloter skal oppnå og opprettholde sine ferdigheter og rutiner.

5. Anlegg
Mikroflyseksjonen skal arbeide for at det skal finnes mange på landingsplasser spredt ut i landet for å øke antall plasser vi kan operere fra. 

6. Opplæring
Seksjonen skal oppfordre alle klubbene til å drive teoriopplæring og skoling for nye mikroflykandidater, og være behjelpelig med å kunngjøre dette sentralt.

Seksjonen skal arrangere årlige kurs for instruktører for å øke tilgjengeligheten av instruktører som kan drive skoling, periodisk flygetrening og utsjekker.

I tillegg skal det arrangeres periodiske oppdateringsseminarer for besiktningsmenn og instruktører slik at standarden og kvalitetsnivået holdes ved like over hele landet.

7. Miljø
Norges Luftsportsforbund skal arbeide for at alle våre klubber styrer sin virksomhet med stor vekt på miljøvennlige operasjoner og avfallshåndtering. Forholdet til naboer må ivaretas med god kommunikasjon og hensyntagen til deres ønsker om stille perioder.

8. Informasjonsarbeide
Seksjonen skal samarbeide med Flynytt for å utgi sentralt informasjonsstoff til alle medlemmene. Seksjonens internettside med dagsaktuell informasjon i form av siste nytt skal være hovedinformasjonskilden til klubber og medlemmer. Seksjonen anmoder alle klubber om å oppnevne minst en person til å overvåke denne siden for å kunne spre dette videre til sine medlemmer.

Seksjonen skal oppfordre alle klubber og medlemmer til å skrive artikler om mikroflyging for utgivelse i Flynytt og våre nettsider. Dette vil trolig øke interessen for medlemmene i å delta på aktiviteter og være mer aktive.

9. Internasjonalt samarbeid
Seksjonen skal arbeide for at det internasjonale samarbeidet vil resultere i at flyging over landegrensene både i Norden og i Europa skal kunne foregå på en enkel og ubyråkratisk måte.

En vil derfor fortsette med samarbeidet med Europeiske mikroflyorganisasjoner.

Seksjonen skal arbeide for at det skal skapes en ny europeisk klasse inntil 600 kg MTOM, som kan være interessant for de medlemmer som ønsker å benytte tyngre fly. Et delmål med denne klassen er at den skal administreres av en organisasjon utpekt av nasjonale myndigheter for at den skal være utenfor EASA’s kontroll.

Seksjonens skal arbeide for å bevare det regelverket vi har for mikroflyging, som innebærer enkelhet og stor frihet.

Seksjonen skal vurdere endringsforslag til regelverket som kan tilpasse dette dersom en ser at dette ikke er hensiktsmessig i forhold til den praktiske realiteter.

10. Økonomi
Seksjonen har en sunn økonomi som har gitt oss en god økonomisk ryggrad. Seksjonen skal bidra med støtte til aktiviteter som samlinger, sikkerhetsarbeid, oppgradering av kunnskaper og ferdigheter, treff, konkurranser og mesterskap som alle aktive medlemmer vil ha nytte av. Seksjonen vil også støtte NLF’s samlede satsning ifm utvikling av virksomheter som ligger mellom mikroflyging og det tradisjonelle motorflymiljøet.

11 Utviklingen videre
Seksjonen skal arbeide for å bevare det enkle og overkommelige ved dagens organisering og drift av mikroflyvirksomheten i Norge. Det er viktig at denne fremtidsrettede del av sportsflygingen har en rimelig og tilgjengelig innfallsport.

Seksjonen skal arbeide for at vi får god rekruttering og et inkluderende miljø i alle klubbene.

 

- slutt -