NLF / Sportsfly / Forskrifter og publikasjoner
Roger Holm

Forskrifter og publikasjoner

Særlige relevante lover, forskrifter og publikasjoner.

Luftfartsloven    Lov om luftfart

BSL A 1-2         Gebyrforskriften (kun deler av forskriften er relevant for mikro)

BSL A 1-3         Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser (Referert i punkt 6.1.3.1)

BSL A 1-8         Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy

BSL A 5-4         Forskrift om minstestørrelser for forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret

BSL B 1-1         Dokumentasjonsforskriften (kun deler av forskriften er relevant for mikro)

BSL B 2-2         Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer

BSL B 2-5         Forskrift om tekniske krav med videre til sivile luftfartøyer med maksimal startmasse (MTOM) inntil 495 kg

BSL C 1-2         Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer

BSL C 1-3         Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer
BSL C 1-2 og C 1-3 kan alternativt erstattes med oppfylling av krav i BSL C 1-1, del MED, hvor legeundersøkelse enten skjer hos flylege eller fastlege

BSL C 5-2a       Forskrift om flytelefonistsertifikat

BSL D 1-8         Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard

BSL D 3-1         Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)

BSL D 4-8         Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy

BSL E 1-1         Forskrift om konsesjon for landingsplasser

BSL F 1-1         Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part-SERA)

BSL G 5-1         Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

BSL SEC 1-1    Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv

Forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy

Forskrift om medføring av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

AIP GEN           Generell informasjon om nasjonale bestemmelser, tjenester og avgifter

AIP ENR           Informasjon om bl.a. regler, prosedyrer, luftrom og underveiskart

AIP AD I –III    Informasjon om alle norske lufthavner og helikopterhavner

AIP SUP            Tilleggsinformasjon til AIPen        

AIC A                Luftfartsinformasjon fra Avinor

AIC N                Luftfartstilsynets informasjon om praksis av – og endringer til bestemmelsene for norsk luftfart

AIC I                 Luftfartstilsynets informasjon om praksis av – og endringer til bestemmelsene for all luftfart

AIC A 2-15       Bestemmelser om gratis parkering for fly i klubbvirksomhet på Avinors lufthavner

Avinors startavgifter og øvrige gebyrer for bruk av lufthavner