NLF / Sportsfly / PFLY avtale for sportsflygere
Roger Holm

PFLY avtale for sportsflygere

1. Hva er en PFLY-avtale
Innehavere av gyldig sportsflybevis kan inngå en PFLY-avtale med Avinor som gir mulighet for å lande og ta av på en rekke flyplasser utenom åpningstid.

Ved å fylle ut og signere PFLY-avtalen bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med reglene for ferdsel på flyside og de publiserte begrensingene som gjelder for denne ordningen, samt de spesielle forholdsregler som fremgår av www.avinor.no og vilkårene nedenfor.

Sportsflygere med fullt flygebevis skal avlegge en kunnskapsprøve og trenger et ekstra signert kompetansebevis. De starter prosessen ved punkt 2, mens sportsflygere som i tillegg innehar LAPL/PPL eller høyere sertifikat kan gå direkte til punkt 3 nedenfor for å inngå en PFLY-avtale direkte med Avinor. 

2. Arbeidsflyt for sportsflygere med flygebevis
Arbeidsflyten starter med å sjekke at du har de nødvendige kunnskaper for å inngå en PFLY-avtale. 

 • Kontakt eksaminator (IK-1e) eller kontrollinstruktør (IK-1) for å få verifisert nødvendige øvrige krav til kompetanses for PFLY-avtale (ligger nederst her fra pkt 4), og deretter få signert og utstedt beviset. Se mer info i punkt 4 nedenfor.
 • Når dette er sjekket ut kontakter du skolesjefen eller en eksaminator for å få lenken til teoriprøven. Resultatet går til NLF sentralt, og en bestått prøve er en betingelse for at du kan gå videre til punkt 3. Dersom prøven ikke er utført eller bestått blir avtalen med Avinor kansellert.

3. Inngå avtale med Avinor:

 • Gå inn på Min Idrett, og ta kurset PFLY-Avtalen (se en kort bruksanvisning her)
 • Der skal du etter å ha sett to videoer og krysset av for 12 punkter i avtalen, laste opp to eller tre filer hver for seg. Det er kun sportsflygere med nivå 2 som skal laste opp det tredje dokumentet (Kompetansebevis).

Etter at systemet gjør en dokumentkontroll kan du oppdatere web-siden (Windows F5 knappen) og signere avtalen. Last den ned og bring den med under flyging. Dokumentet bekrefter at Avinor og navngitt mottaker har inngått en avtale om bruk av lufthavner utenfor åpningstid i henhold til BSL D 1-2 punkt 4-2. Du har nå en avtale, og kan repetere betingelsene i punkt 5 og 6 nedenfor.

Flytdiagram for sportsflygere med fullt flygebevis.

---------------------------------

4. Hvordan få kompetansebevis for PFLY 
Kompetansebevis for PFLY fås ved å tilfredsstille i alt fire punkter:

 • Inneha gyldig flytelefonistsertifikat
 • Inneha kunnskaper om NOTAM, reiseplan, innflygings- og flyplasskart, innflygingsprosedyrer, skilt og merking på en flyplass, og Avinors PFLY-bestemmelser. Lærestoff om dette finner du fra side 43 i "Praktisk flyging", som du kan skaffe deg på denne lenken. Kunnskapene skal verifiseres i punkt 2 ovenfor med en bestått teoriprøve. Du får lenken av skolesjefen eller en av våre eksaminatorer.
 • Ha gjennomført en flytur til en AFIS-plass eller en kontrollert flyplass i åpningstiden med instruktør, hvor du skal ha gjort deg kjent med forholdene på flyplassen
 • Flygere som trenger opplæring og trening for å oppfylle kompetansekravet, skal gjennomføre dette i klubbregi, enten i form av klasseromskurs eller et e-læringskurs godkjent av NLF.

Kompetansebeviset er et skjema (ligger nederst som Word og PDF dokumenter) som signeres og utstedes direkte til deg av en eksaminator (IK-1e) eller kontrollinstruktør (IK-1) som kjenner deg og din kompetanse. For å inngå en PFLY-avtale må du ha laste opp kompetansebeviset sammen med en kopi av ditt flygebevis og godkjent ID, f.eks førerkort. En oversikt over eksaminatorer finner du her: http://nlf.no/sportsfly/eksaminatorer-sportsfly-Ik-1e

5. Generelt om PFLY-ordningen

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatter

Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENAN, ENDU. Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA, ENEV, ENTC, ENBO

Tidsrom 

Ordningen er begrenset til VFR i dagslys (det vil si på en tid av døgnet da solskiven ikke står mer enn 6 grader under horisonten, jf. SERA-forordningen artikkel 2 nr. 97), utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt. 

Ansvar 

Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte, jfr. BSL D 1-2 § 4-1. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, REF AD 2 ENxx.

Luftfartøyets begrensninger 

Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter. 

Flygingens art 

Ordningen omfatter kun private, ikke-ervervsmessige og ikke kommersielle flygninger/ operasjoner. Flyvninger med seilfly må avtales separat med den enkelte lufthavnsjef.

Service/tilbud 

Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt. Avinor har ikke tilbud i form av f.eks. fueling, de-iceing etc.

Avgifter

Bruken belastes ikke med luftfartsavgifter. 

 

6. Regler for fartøysjef 

Bruk av MyPPR

 • Det etableres en prøveordning for bruk av MyPPR på 8 lufthavner (Sogndal, Førde, Ørsta-Volda, Namsos, Sandane, Rørvik, Mo i Rana, Brønnøysund) fra 19. juni. På de lufthavner hvor løsningen er i bruk, er fartøysjefen pliktig til å benytte denne ordningen.

Blindsending og overflygning

 • Fartøysjefen skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone.  
 • Fartøysjefen skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken 
 • Fartøysjefen skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang 
 • Blindsendingen skal foregå på TWR frekvens 
 • Fartøysjefen er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte ved å gjennomføre en overflyging før landing
 • Kravet om blindsending og overflygning har til hensikt å ivareta sikkerheten for lufthavnspersonell dersom det gjennomføres arbeid på manøvreringsområde ved en stengt lufthavn. Dersom dette er situasjonen, er det fartøysjefens ansvar å forvisse seg om at lufthavnspersonell blir oppmerksomme på luftfartøyet ved å gjøre en eller flere overflygninger som resulterer i at de fjerner seg fra manøvreringsområdet  

Reiseplan

 • Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt for enhver flyging hvor PFLY-ordningen benyttes, uansett om reiseplan er påkrevet eller ikke etter lufttrafikkreglene (SERA). Reiseplanen skal innleveres etter bestemmelsene i BSL F 1-1 §§ 10–12.
 • Fartøysjefen skal lukke reiseplanen når flygningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene

Annet

 • Fartøysjefen skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og respekt for flyplassen og naboene. 
 • Fartøysjefen skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.  
 • Fartøysjefen skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn! 
 • Fartøysjefen skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid 
 • Fartøysjefen skal bidra til at ordningen øker sikkerheten 
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd
 • Fartøysjefen skal til enhver tid ha oversikt over gyldige NOTAM som kan ha betydning for ordningen, være seg pågående arbeider

Fartøysjefen bekrefter ved inngåelse av PFLY-avtale at overnevnte regler er akseptert og forstått og vil bli fulgt. Brudd på prosedyrene som fartøysjefen har forpliktet seg til å følge ved å signere avtalen er å anse som vesentlig mislighold og kan føre til misligholdssanksjoner, herunder at avtalen heves med umiddelbar virkning.

- slutt -