NLF / Sportsfly / PFLY-ordningen videreføres og mikroflygere får tilgang gjennom prøveprosjekt i 2019
Torkell

PFLY-ordningen videreføres og mikroflygere får tilgang gjennom prøveprosjekt i 2019

PFLY-kortet ble introdusert i 2014, og det er nå bekreftet at ordningen forlenges til utgangen av 2019. Foto: Torkell Sætervadet

NLF har herved gleden av å publisere følgende melding fra Avinor:

PFLY ordningen som ble innført i 2014 gir privatflyvere mulighet til å lande og ta av på de fleste av Avinors lufthavner utenfor åpningstid. Ordningen er kunngjort i AIP (AD 1).

For å benytte tilbudet må fartøysjef ha et gyldig ID-kort; et såkalt PFLY kort. Inntil 2018 har kun innehavere av småflysertifikat vært kvalifisert for dette. Norges Luftsportforbund anmodet Avinor om å utvide ordningen til også å omfatte mikrofly. I denne forbindelse gjennomførte Atkins på oppdrag fra Avinor i Q3 2017 en risikovurdering med deltakere fra Avinor, NLF, Luftforsvaret, AOPA Norge og Avinor Flysikring. Etter anbefaling fra risikovurderingen, har NLF igangsatt en tilleggsopplæring som gir innehavere av mikroflysertifikat samme kompetanse som kreves for å inneha PFLY-kort.

Dagens PFLY ordningen vil fortsette og som en prøveordning omfatte mikrofly i 2019.

Avinor vil samarbeid med NLF i løpet av 2019 innhente statistikk og gjennomføre en grundig analyse av ordningen basert på innsamlede data. Statistikk vil være basert på endringen som er gjort i planleggingsverktøyet for flygeren hvor de er nødt til å svare på om P-fly ordningen er benyttet. Hvis svaret er Ja, vil flygeren måtte svare på følgende spørsmål: «ATC reiseplan er stengt», «Benyttet blindsending på radio» og «Overfløyet rullebanen ved ankomst» (Ja og Nei svar). Dette mener vi vil bidra til økt bevisstgjøring hos flygeren rundt kravene til ordningen.

Det har vært gjennomført kvartalsvis møter med NLF gjennom 2018 hvor aktuelle hendelser og ulike problemstillinger har vært diskutert, noe som vil fortsette i 2019. I tillegg har de to organisasjonene delt hendelser forløpende gjennom året.

Hva betyr dette i praksis?

Det ble i fjor utstedt ca. 300 PFLY kort. Etter hvert som mikroflygerne gjennomgår kurs for å kvalifisere seg for ordningen, kan det forventes en viss økning i bruken av PFLY-ordningen sammenliknet med 2018.

Arbeid på manøvreringsområdet

Begrensingen i å utføre arbeid på manøvreringsområdet utenfor åpningstid (det vil i praksis si utenfor lufttrafikktjenestens åpningstid) opprettholdes.

Rapportering av misbruk

For å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av ordningen oppfordres lufthavnene til løpende å rapportere misbruk av ordningen gjennom IFS avviksverktøy, det være seg i henhold til rammene (tidsrom etc.) og regler for pilot (manglende blindsending, flyveplan etc.).

PFLY-kortet

For å kunne benytte seg av ordningen, må piloten kvalifisere til å inneha et PFLY-kort, som er et spesielt ID-kort utstedt av Avinor. Mottak av dette korte innebærer at Avinor gir piloten tillater til å benytte seg av ordningen, samtidig som piloten forplikter seg til å følge de bestemmelser og regler som er utarbeidet. Klikk her for å se hvor du kan hente kortet ditt hos AVINOR.

Rammer og begrensninger for PFLY ordningen

Hvem ordningen omfatter

Alle innehavere av gyldig flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå), eller flyvebevis for mikrofly. For mikroflygere er det i tillegg krav til attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse.

 

Hvilke lufthavner ordningen omfatter

PFLY er en autorisasjon for tilgang til flyside utenfor kunngjort åpningstid ved noen av Avinors lufthavner. Følgende lufthavner omfattes av ordningen:

ENAL

ENCN

ENHV

ENMS

ENRO

ENSR

ENAT

ENEV

ENKB

ENNA

ENRS

ENSS

ENBL

ENFG

ENKR

ENNM

ENSD

ENST

ENBN

ENFL

ENLK

ENOV

ENSH

ENTC

ENBS

ENHF

ENMH

ENRA

ENSG

ENVD

ENBV

ENHK

ENML

ENRM

ENSK

 

 

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatter

Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENBO, ENAN, ENDU. Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA, ENHD

Tidsrom

Ordningen er begrenset til VFR i dagslys (det vil si på en tid av døgnet da senter av solskiven står mindre enn 6 grader under horisonten), utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt.

Ansvar

Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte, jfr. BSL D 1-2 § 4-1. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, REF AD 2 ENxx. Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt for enhver flyging hvor PFLY-ordningen benyttes, uansett om reiseplan er påkrevet eller ikke etter SERA. Reiseplanen skal innleveres etter bestemmelsene i BSL F 1-1 §§ 10–12.

Luftfartøyets begrensninger

Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter.

Flygingens art

Ordningen omfatter kun ikke-ervervsmessige (private) flyvninger som skjer etter de operative reglene Part-NCC, Part-NCO, BSL D 3-1, BSL D 3-2 eller BSL D 4-8.   

Service/tilbud

Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt, så Avinor ikke har noen tilbud til denne trafikken i form av f.eks. fueling og de-icing.

Avgifter

Det finnes ingen servicetilbud utenfor åpningstiden, så bruken belastes ikke med luftfartsavgifter.

Regler for pilot

 • Flygeren skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone
 • Flygeren skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken
 • Flygeren skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang
 • Blindsendingen skal foregå på TWR frekvens
 • Flygeren er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte, herunder ved å gjennomføre en overflyging før landing
 • Flygeren skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og respekt for flyplassen og naboene
 • Flygeren skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.
 • Flygeren skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn!
 • Flygeren skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid
 • Flygeren skal lukke reiseplanen når flyvningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene (se BSL F 1-1 § 12).
 • Flygeren skal bidra til at ordningen øker sikkerheten
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd

Hvordan fås kompetansebevis for PFLY?

Innehavere av PPL(A) og LAPL(A) kan søke om PFLY-kort uten videre. Innehavere av mikroflybevis utstedt av NLF må i tillegg til mikroflybeviset kvalifisere seg til et kompetansebevis for PFLY. Kompetansebevis fås ved å tilfredsstille disse tre modulene med i alt åtte punkter:

 • Inneha gyldig flytelefonistsertifikat og språkprøve
 • Inneha kunnskaper om NOTAM, reiseplan, innflygings- og flyplasskart, innflygingsprosedyrer, skilt og merking på en flyplass, og Avinors PFLY-bestemmelser. Kunnskapene skal verifiseres med en bestått teoriprøve
 • Gjennomføring av flytur til en AFIS-plass eller en kontrollert flyplass i åpningstiden med instruktør, hvor kandidaten skal ha gjort seg kjent med forholdene på flyplassen
 • Kandidater som trenger opplæring og trening for å oppfylle kunnskapskravet, skal gjennomføre dette i klubbregi, enten i form av klasseromskurs eller et e-læringskurs godkjent av NLF.

Kompetansebeviset utstedes av NLF på basis av et skjema som signeres av en eksaminator (IK-1e). En oversikt over eksaminatorer finner du her:

http://nlf.no/mikrofly/mikro-eksaminatorer-ik-1e

Kompetansebeviset kan innen kort tid også utstedes elektronisk og vil da finnes i Min idrett. Eksaminator som har gjennomgått opplæring i Min idrett, vil kunne utstede beviset direkte.

Skjema for utstedelse på papir innehas eksaminator. 

Følgende arbeidsflyt gjelder for utstedelse av kompetansebevis of PFLY-kort.

Avinors brukerveiledning for søknad finner du her