NLF / Sportsfly / Tollregler - grensepassering
Roger Holm

Tollregler - grensepassering

Dette må du vite om du skal fly inn eller ut av Norge

At man må ha levert en reiseplan forut for enhver grensekryssing – uansett om man skal sette hjulene ned på gress eller asfalt i utlandet eller ikke – er de fleste klar over: De europeiske lufttrafikkreglene (SERA) pkt. SERA.4001 bokstav d slår fast at reiseplan kreves for enhver flyging som er planlagt å krysse internasjonale grenser. Reiseplanen må være fullstendig og følge ICAO-format – en forkortet reiseplan tillates ikke etter de norske bestemmelsene.

Reiseplanen skal innleveres senest seksti minutter før avgang. Avhengig av hvilken flyplass du skal benytte i Norge, kan imidlertid denne fristen på én time øke til fire timer, se nærmere om tollregelverket nedenfor. 

Dersom fartøysjefen ønsker å innlevere en reiseplan under flyging – forutsatt at dette er akseptert av vedkommende flygekontrollenhet – vil man måtte påregne den tiden det vil ta lufttrafikktjenesten å motta og behandle reiseplanen i tillegg til de 60 minuttene SERA.4001 bokstav d setter som minste tid for innlevering.


Hvilke flyplasser kan du bruke?
Selv om du har ditt på det tørre med tanke på lufttrafikkreglene nevnt over, er det imidlertid et annet regelsett du også må ha i tankene. Stikkordet her er tollbehandling. 

Hovedregelen er at all lufttrafikk inn og ut av Norge skal skje via lufthavner med internasjonal status. Dette gjelder både ved avreise fra Norge og ved innreise til Norge, se tollforskriften § 3-2-2 første ledd og AIP GEN 1.2 kapittel 1.4. 

Merk at du plikter å melde fra til tollmyndighetene om ankomst, selv om du benytter lufthavn med internasjonal status. Det er ikke nok å sette hjulene på asfalten! Ankomstmeldingen gir du ”snarest mulig” til det lokale tollkontoret, eksempelvis over telefon. På den måten kan tollvesenet ta stilling til om de vil ta en stikkprøve av deg eller flyet ditt før du forlater flyplassen. Ved ankomst utenom åpningstiden, skal du gi melding senest ved åpningstidens begynnelse, se tollforskriften § 3-3-1 femte ledd. 

Også ved avreise fra lufthavn med internasjonal status er det meldeplikt. Meldingen skal gis innenfor åpningstid ”i god tid før avreisen”, se tollforskriften § 3-7-1 første ledd, eller fire timer før dersom det er snakk om et småfly, se § 3-7-1 sjette ledd. 


Bruk av småflyplasser
Mikrofly og andre småfly med maksimal avgangsvekt som ikke overstiger 5.700 kg og med maksimalt 10 passasjerseter kan til tross for hovedregelen om å bruke flyplass med internasjonal status, også benytte visse småflyplasser uten tollekspedisjon. Se vedlegg 3 til tollforskriften for hvilke småflyplasser dette gjelder. 

Betingelsen for at du kan bruke disse plassene er imidlertid flere:

  • Luftfartøyet må fra før være innfortollet, dersom det benyttes eller skal benyttes av person bosatt i Norge

  • Flygingen må skje til eller fra et annet Schengen-land (du kan derfor ikke fly direkte til eller fra Storbritannia ved bruk av slik plass) 

  • Du eller dine passasjerer må ikke medbringe varer som krever fortolling

  • Du må sende kopi av aktuell reiseplan til nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten minst fire timer før ankomst, se tollforskriften § 3-2-2 annet ledd. Du kan bruke e-postadressen tollops@toll.no for oversendelse av reiseplan, alternativt kan du krysse av i aktuelt felt om du leverer reiseplan via ippc.no 

  • Ved avgang må du på samme måte sende kopi av reiseplan minst fire timer før avreise, se tollforskriften § 3-7-1 sjette ledd

  • Dersom du ønsker å kansellere flygingen eller endre avgangs- eller ankomsttiden, skal du melde fra snarest til nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten, se § 3-3-1 niende ledd

  • Avgående luftfartøy skal ikke uten Tollvesenets tillatelse forlate landingsplassen før det tidspunkt som er angitt i reiseplanen. Er du for tidlig ute, må du enten vente – eller ringe nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten på tlf 22 34 66 00 for å sjekke om de gir deg lov å forlate flyplassen likevel

  • Personer som medfølger ankommet luftfartøy skal ikke forlate luftfartøyet før den ankomsttiden som er angitt i reiseplanen 


  • Medbrakte varer skal ikke fjernes fra ankommet luftfartøy før den ankomsttiden som er angitt reiseplanen


Se ellers AIP GEN 1.3 kapittel 3. Har du spesielle operative behov, kan du ringe nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten på tlf 22 34 66 00 og be om hjelp. 

Unntak fra meldeplikt
Personer som har fast opphold utenfor Norge og som flyr inn og ut av landet i privat luftfartøy er unntatt den ordinære meldeplikten, gitt at luftfartøyet er til eget personlig bruk og at det skal gjenutføres. Dette gjelder både ved innreise – se tollforskriften § 3-1-13 annet ledd bokstav b – og ved utreise, se tollforskriften §3-1-15 annet ledd bokstav c. Lettelsen har sammenheng med at slike personer også har tollfritak for selve luftfartøyet når det ankommer landet, jfr tollforskriften § 6-1-30.

Selv om slike personer uten fast opphold i Norge er unntatt fra meldeplikten, er de ikke unntatt fra kravet om å bruke internasjonal lufthavn ved inn- eller utreise, jfr AIP GEN 1.2 kapittel 1.4. Bruk av småflyplasser som nevnt over er også mulig, men lettelsen i meldeplikten får da mindre betydning, siden kravet om innsending av reiseplan til nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten fire timer før gjelder uansett, jfr AIP GEN 1.3 kapittel 3 og tollforskriften § 3-2-2.  


Hva med toll i utlandet?
Denne artikkelen dekker kun kravene i Norge. Det landet du skal fly fra eller til kan ha egne regler. Sjekk AIP for det aktuelle landet.


Hva gjør du om du har varer til innfortolling?
Har du varer til innfortolling, er det enklest og rimeligst å benytte Oslo Gardermoen eller Bergen Flesland: På disse flyplassene er det tilgang til toll døgnet rundt, og det påløper ingen betaling for tollbetjeningen, se AIP GEN 1.3 kapittel 1.1. Også Stavanger Sola har kostnadsfri tollbetjening, men her må man varsle to timer på forhånd. Åpningstidene er dessuten mer begrenset. 

På de øvrige flyplassene som betjener internasjonal trafikk, må eventuelle utgifter som for eksempel skyssutgifter til tjenestemenn, overtidsgodtgjørelse etc. i forbindelse med tollkontroll, betales av vedkommende fartøysjef. 

På slike plasser vil det også være krav om forhåndsvarsel, og ekspedisjonstidene vil være begrenset: Ved Sandefjord lufthavn Torp må du eksempelvis si fra 90 minutter før ankomst om du har behov for tollekspedisjon. På Røros må du si fra tre timer før ankomst. Se tekstsidene i AIP AD 2 for detaljer. 

En god regel kan være å ringe nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten før avreise for å avtale hvordan ekspederingen skal skje. 

Etter 1. januar 2017 er det for øvrig et krav til merverdiavgiftsregistrerte foretak om å bruke speditør ved innførsel av varer, men også privatpersoner kan få god bistand hos en speditør i samband med selve innfortollingsarbeidet.


Vær nøye!
Selv om reglene her virker komplisert, er de enklere enn i mange andre land. Dersom reglene ikke respekteres, risikerer allmennflymiljøet innstramninger. Det er derfor svært viktig at du setter deg inn i hvordan du håndterer grensepasseringer og toll. 

Ring heller nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten en gang for mye enn en gang for lite. Og ettersom meldeplikten er absolutt og gjelder alle med fast bosted i Norge, hvorfor ikke gjøre det til en regel at du alltid sender kopi av reiseplan til tollops@toll.no fire timer før, selv om du skal til en tollflyplass?