NLF / Motorfly / Det nye flyskoleregelverket er på vei – nå starter innspurten
Anonymous

Det nye flyskoleregelverket er på vei – nå starter innspurten

Flyskolene kan snart sende inn egenerklæring som DTO. Foto: Trond R. Teigen

Luftfartstilsynet har nå publisert informasjon om innføringen av nytt flyskoleregelverk i norsk rett, og parallelt med dette jobber Norges Luftsportforbund på spreng med en rekke tiltak til støtte for klubbene.

Luftfartstilsynets informasjon om innføringen av flyskoleregelverket ble publisert i uken før jul, og informasjonen finner du her.

Som meddelt gjennom Flynytt – og i tråd med orienteringen under fagseminaret for NLF Motorflyseksjonen på Gardermoen i november – jobber NLF på sin side kontinuerlig med flere tiltak som skal hjelpe flyskolene gjennom overgangen til nytt regelverk.
 

Gjennomføring i norsk rett er ventet i januar

I dag er de fleste flyskolene i flyklubbene registrert som registrert lærested (RF) etter tidligere regelverk med gyldighet til 7. april 2019. Som Luftfartstilsynet nevner i sin informasjon, må disse flyskolene fra og med 8. april 2019 tilfredsstille kravene til utdanningsorganisasjoner i felleseuropeisk regelverk. Det mest naturlige valget av organisasjonstype for å videreføre motorflyskole i klubbregi er DTO (”declared training organisation”).

Regelverket som regulerer DTO finnes i et nytt vedlegg til EU-forordningen om flygebesetning, nærmere bestemt vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1178/2011. Vedlegget – Part-DTO – har allerede trådt i kraft i EU gjennom forordning (EU) 2018/1119, men forordningen er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett. I henhold til informasjonen fra Luftfartstilsynet er det ventet at innføring i norsk rett for motorflysegmentet vil skje i løpet av januar 2019. Det er først når regelverket er implementert i Norge at man kan sende inn egenerklæring for DTO.

Ved en motorfly-DTO kan det gjennomføres følgende kurs:

  • Teoretisk- og praktisk opplæring til LAPL og PPL
  • Klasserettighet til SEP(land), SEP(sea) og TMG
  • Rettigheter for mørkeflyging, akro og slep av seilfly 

 

De nye håndbøkene

For at en DTO skal kunne drive utdannelse til disse kursene, kreves det at man har et treningsprogram pr. kurs som oppfyller kravene i sertifikatregelverket (Part-FCL) og Part-DTO. Treningsprogrammene er ikke gjenstand for myndighetsgodkjenning, men de vil bli verifisert av Luftfartstilsynet innen seks måneder. Flyskolene kan imidlertid igangsette eller videreføre skolevirksomheten uavhengig av om treningsprogrammene er verifisert eller ikke.

Skolene må dessuten sende inn en egenerklæring (”deklarering”) til Luftfartstilsynet på et dedikert skjema. Skjemaet må være sendt inn til Luftfartstilsynet før undervisningen i DTO-en tar til.

NLF jobber som nevnt iherdig med utarbeidelsen av treningsprogrammene. I tillegg vil NLF stille til rådighet en organisasjonshåndbok og en treningshåndbok. Til sammen vil disse dokumentene erstatte dagens skolehåndbok.

Organisajsonhåndboken er allerede klar og tilgjengelig for de flyklubbene som ønsker å begynne arbeidet med å forberede DTO-en.

Treningshåndboken og treningsprogrammene er under utarbeidelse, og vil bli gjort tilgjengelig så snart de er klare.

Selv om håndbøker og treningsprogrammer ikke er gjenstand for godkjenning, vil NLF legge fram dokumentene for Luftfartstilsynet, slik at prosessene med deklarering for DTO skal være best mulig tilrettelagt for klubbene.

Det nye regelverket er ytelsesbasert og bygger på stor grad av internkontroll og aktivt sikkerhetsarbeid. Organisasjonshåndboken inneholder mal for utarbeidelse av flytryggingsplan og orienterer nærmere om krav til årlig rapportering, herunder aktivitetsrapportering. Malen for flytryggingsplan er imidlertid generell, så her må hver enkelt skole gjøre lokale tilpasninger. Det vil kreve en egeninnsats, men NLF kan etter hvert bistå med veiledning i prosessen.

 

Nytt rapporteringssystem

Fra første dag vil DTO-ene være underlagt krav til å ha et hendelsesrapporteringssystem hvor en uavhengig part behandler rapportene som kommer inn. NLF jobber derfor med å utvikle et rapporteringssystem som skal gjøres tilgjengelig for flyklubbene innen 8. april 2019. Systemet betegnes observasjonsregistreringssystem (ORS), noe som understreker at systemet ikke bare skal brukes til å rapportere avvik, men at det også skal benyttes for deling av gode råd og tips/funn. ORS er en videreutvikling av et system som allerede er i drift i NLF Fallskjermseksjonen, og betatesting for motorfly er forventet igangsatt i januar.

En viktig premiss for systemet er at det skal være brukervennlig og gi en arbeidsflyt hvor terskelen for å rapportere skal være lavest mulig. ORS vil være kompatibelt med EASAs standardiserte format for rapportering – E5X. Dermed vil rapportene for de hendelsene og ulykkene som er underlagt rapporteringsplikt kunne videresendes til Luftfartstilsynet istedenfor at brukerne må anvende skjemaet NF-2007 via Altinn.

Som nevnt krever regelverket at rapportene innsamles, behandles og analyseres av en uavhengig part. Siden hver flyklubb er en egen juridiske enhet, vil NLF på seksjonsnivå kunne utføre disse uavhengige funksjonene på klubbenes vegne. Dette vil for det første være den mest gunstige løsningen for flyklubbene, samtidig som det gir NLF en helt annen og overordnet oversikt over sikkerhetsbildet innenfor aktiviteten. Dette kan vesentlig bidra i sikkerhetsarbeidet.

 

Hva med elever som allerede har påbegynt utdannelsen?

Som Luftartstilsynet nevner, vil det ikke bli noen overgangsordning for elever som er i gang med utdanning basert på dagens skolehåndbok. Dette løses ved at elev og ”gammel” skole (RF) følger prosedyren for bytte av lærested i dagens skolehåndbok Kap 1.7, og deretter tas inn i den ”nye” skolen (DTO) som elev. Dette vil selvfølgelig kreve noe ekstraarbeid for ledende personell ved de skolene det gjelder, men mest sannsynlig vil det være overkommelig.

 

Elektronisk utdanningssystem

I forbindelse med at NLF tar denne betydelige jobben med å utarbeide helt nytt manualverk for flyskolene, er det også fastsatt at det skal være mulig å benytte manualverket elektronisk. Dette omfatter også en elektronisk versjon av ”flyrapportheftet”.

For å løse denne oppgaven, har NLF engasjert et foretak som har lang erfaring innenfor utvikling av elektroniske løsninger for skoleverket. Oppdraget går blant annet ut på å lage en elektronisk versjon av treningsprogrammene og skoledokumentasjonen. Skolesjef, instruktører og elever vil ha tilgang til systemet, og all dokumentasjon knyttet til elevens progresjon skal være omfattet av systemet.

Dermed blir det mulig å benytte et nettbrett eller en datamaskin til oppfølging av all flyskoleaktivitet.

Det skal selvfølgelig også være mulig å skrive ut alt på papir og arbeide på den måten, for de som ønsker det.    

 

Veien videre

Flyklubber som ønsker et eksemplar av organisasjonshåndboken kan henvende seg til Stian Kultorp på stian.kultorp@nlf.no.  Klubbene kan også sette seg på liste for å få oversendt øvrig dokumentasjon forløpende etter hvert som den blir klar. Målsetningen er at NLF skal ha dokumentasjonen klar i løpet av januar, mens informasjon og opplæring starter i februar.

 

Slik er den nye håndboksstrukturen: 
Skolehåndboken er et kompendium med nedenstående elementer. Antall treningsprogrammer i skolehåndboken vil avhenge av hvilke kurs skolen tilbyr. Elementer i oransje er knyttet til myndighetsverifisering.