NLF / Motorfly / Nasjonalt regelverk
Torkell

Nasjonalt regelverk

På denne siden finnes et utvalg av nasjonalt regelverk som er relevant for allmennflygere. Store deler av luftfartsregelverket er i dag europeisk, men visse områder av luftfarten er fortsatt nasjonalt regulert. 

 

Nasjonalt regelverk relevant for alle allmennflygere

Luftfartsloven

Statsluftfartforskriften

BSL A-serien

BSL A 1-2 – Gebyrforskriften

BSL A 1-3 – Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-4 – Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-5 – Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-7 – Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-8 – Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy

BSL A 5-4 – Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret

 

​BSL D-serien

BSL D 4-3 – Forskrift om flygeoppvisning

 

BSL E-serien

BSL E 1-1 – Forskrift om konsesjon for landingsplasser

BSL E 1-2 – Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser

BSL E 3-2 – Forskrift om utforming av store flyplasser

BSL E 3-3 – Forskrift om utforming av små flyplasser

BSL E 3-4 – Forskrift om utforming av sjøflyplasser

BSL E 10-1 – Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS
 

BSL F-serien

BSL F 1-1 – Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer
• Veiledning til forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

BSL F 2-1 – Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

 

BSL G-serien

BSL G 1-1 – Forskrift om etablering av Det felles europeisk luftrom

BSL G 2-1 – Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste

BSL G 2-2 – Forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner)

BSL G 4-1 – Forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-2 – Forskrift om fleksibel bruk av luftrommet

BSL G 5-1 – Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

BSL G 6-2 – Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

BSL G 10-1 – Forskrift om avgift på flysikringstjenester

 

Avinor

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS 

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

 

Nkom

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit 

Forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy 

 

Nasjonalt regelverk som kun er relevant for allmennflygere som flyr "vedlegg 1-luftfartøy" (tidligere "anneks II-luftfartøy")

BSL B-serien

BSL B 2-5 – Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg

BSL B 3-1 – Forskrift om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften)

BSL B 3-2 – Forskrift om nasjonal sertifisering av luftfartøy

BSL B 3-3 – Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy

 

BSL C-serien

BSL C 2-1 - Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis


BSL D-serien

BSL D 1-7 – Forskrift om transport av gods i luftfartøy

BSL D 1-8 – Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard

BSL D 3-1 – Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL D 4-8 – Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy