NLF / Motorfly / Norges Luftsportforbunds flytjeneste
Knut Aldrin

Norges Luftsportforbunds flytjeneste

Skogbrannvakt fra luften
Flytjenesten
NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb). Flytjenesten ble opprettet 1. mars 1995 ved at NAKs skogbrann-vakttjeneste og NAKs redningstjeneste ble slått sammen. Etter at organisasjonen på Luftsportstinget i 2007 vedtok å endre organisasjonens navn fra NLF/NAK til kun NLF ble det valgt å inntil videre opprettholde NAK i flytjeneste-sammenheng. Luftsportstyret gjorde i september 2018 vedtak om at også flytjenesten skal bære organisasjonens navn. Korrekt navn er derved NLFs Flytjeneste.   

NLFs Flytjenestes formål er å:
 • Tilby det offentlige slike samfunnsgavnelige flytjenester som kan utføres med klubbenes fly og av frivillige mannskaper.
 • Gi flyklubbenes medlemmer en mulighet til å benytte sin flyfaglige utdannelse og erfaring til frivillig samfunnsengasjerte tjenester.
 • Bedre utnyttelsen av flyklubbenes fly og dermed gi klubbene mulighet til å opprettholde og utvikle sine tilbud i lokalsamfunnet.
 • Organisere de flytjenester som flyklubbene utfører for det offentlige eller for andre oppdragsgivere.
 • Arbeide for å tilføre tjenestene best mulige ressurser i form av personell, utstyr og økonomi.
 • Sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med klubbenes fly (kvalitetssikring).
 • Spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes betydning for samfunnet.
 • Arbeide for å tilføre nye flytjenester som naturlig kan utføres med flyklubbenes fly.
   
Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag:
 • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere.
 • Assistanse ved slokking av skogbranner.
 • Flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet.
 • Søk etter antatt omkomne på oppdrag fra politiet.
 • Flyging av repeater for å bedre sambandsforholdene for nødetatene og frivillige mannskaper på bakken.
 • Overføring av bilder av en hendelse direkte fra flyet til oppdragsgiver.
 • Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.

Leder NLFs flytjeneste: John Eivind Skogøy, john-eivind@skogoy.com  tlf. 901 47 701

Kontakt Flytjenesten via post@nlf.no