Luftsport / Om NLF / Om forbundet / Luftforsvarets gavefond til Norsk Aero Klubb

Luftforsvarets gavefond til Norsk Aero Klubb

Luftforsvarets gavefond til Norsk Aero Klubb ble opprettet den 18. september 1948 ved overføring av midler fra Flyvåpnets kanadiske gavefonds, "Wings for Norway" og "Spirit of Little Norway". Fondene var kommet i stand ved private innsamlinger under krigen 1940 - 1945.

Fondets kapital var ved opprettelsen kr. 877 755,91. Ved kgl.res. av 28. april 1961 ble fondet overført til Norsk Aero Klubb til forvaltning. Fondets formål er "å støtte Norsk Aero Klubb i arbeidet for flyging og luftfartens utvikling i Norge".

Norsk Aero Klubb ble sammensluttet med Norges Luftsportforbund i 2003.

Fondets midler disponeres av Luftsportstyret. NLFs generalsekretær har fullmakt til å innvilge lån i fondet.

Rentene ved utlån er tilført fondet og fondet har ved utløp av 2021 en kapital på ca 2,5 millioner kroner.

Lån i gavefondet skal primært benyttes til finansiering av fly i NLF’s organisasjonsledd, og med særlig vekt på flymateriell som av fondsstyret bedømmes som viktig for rekruttering til fly- og luftsportsmiljøet i Norge. I denne sammenheng anses flymateriell som er virksomhetskritiske for skoleflyging, seilflysleping og fallskjermløfting å ha prioritet. Anbefaling skal i denne sammenheng foreligge fra angjeldende fagseksjons styre, eventuelt fra NLFs styre.

Standard lånevilkår

1. Lånerammen er maksimum 80% av kjøpesum/salgsverdi.

2. Lånet skal tilbakebetales med like store halvårlige avdrag, og med en normal avdragstid på 10 år.

3. Som sikkerhet for lån til fly (luftfartøy) skal det utstedes en første prioritets pantobligasjon pålydende lånebeløpet pluss ti prosent, tinglyst som heftelse på flyet i Norges Luftfartøyregister.

4. Lån i Luftforsvarets gavefond skal være en gunstig finansieringsform, samtidig som lånekapitalens realverdi skal sikres over tid. Dette skal avspeiles i rentenivået, som for øvrig forutsettes å følge den alminnelige renteutviklingen i Norge. Fondets lånerente er på 6,0 % fra 1. januar 2024

5. Låntaker forplikter seg til å holde flyet luftdyktig, i forskriftsmessig stand og kaskoforsikret for minimum lånebeløpet.

6. Låntaker forplikter seg til at det pantsatte flyet er fullverdi kaskoforsikret for det til en hver tid gjenstående lånebeløpet, pluss ti prosent. Forsikringsattest skal uoppfordret sendes Norges Luftsportforbund ved låneopptak, ved hver fornyelse av forsikringsavtalen samt ved eventuelt skifte av forsikringsselskap.

7. Flyet/låneobjektet skal være registrert i den aktuelle låntakers/klubbens navn, og kan ikke selges eller overføres til andre uten samtykke fra fondet. Forutsetning for slikt samtykke er at resterende lånebeløp innfris i sin helhet.