Luftsport / Om NLF / Høringssvar / Høringssvar 2024 / Høringssvar - nye regler for ytere av luftfartsinformasjonstjenester

Høringssvar - nye regler for ytere av luftfartsinformasjonstjenester

Luftfartstilsynet har hatt på høring et forslag til enkelte nye forskriftsbestemmelser som gjelder oppgavene til ytere av luftinformasjonstjenester.

Kortversjonen av vårt høringssvar

NLF støtter den løsningen Luftfartstilsynet fremmer, herunder at forskriften vedtas som nasjonale særbestemmelser i BSL G 1-3.

NLF mener at klare ansvarsforhold er en forutsetning for å sikre at Norge som stat tilsluttet Chicago-konvensjonen etterlever sine forpliktelser etter blant annet artikkel 9, 12, 28 og 37, samt ICAO Annex 15.

NLF har i flere sammenhenger påpekt mangler ved AIP Norge og norske kart, for så vidt gjelder manglende publisering av flyforbud og luftfartsrestriksjoner opprettet med hjemmel i annen lovgivning enn luftfartsloven. NLF flagger herved et umiddelbart behov for at Luftfartstilsynet med sin avklarte myndighetsrolle etter ny forskrift etterser at disse luftfartspublikasjonene oppdateres, slik at de blir komplette og «self-contained», i tråd med EØS-reguleringen og ICAO Annex 15.

Du kan laste ned vårt fulle høringssvar nedenfor.