Luftsport / Om NLF / Høringssvar / Høringssvar 2024 / Høringssvar – gjennomføring av felleseuropeisk regelverk om U-space i norsk rett, og krav til en integrert digital luftfarts-publikasjon rettet mot bemannet og ubemannet luftfart

Høringssvar – gjennomføring av felleseuropeisk regelverk om U-space i norsk rett, og krav til en integrert digital luftfarts-publikasjon rettet mot bemannet og ubemannet luftfart

Luftfartstilsynet har hatt på høring et forslag til en ny forskrift om gjennomføring av felleseuropeisk regelverk om U-space i norsk rett, og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon rettet mot bemannet og ubemannet luftfart.

Oppsummering av vårt høringssvar

NLF støtter at U-spaceforordningen gjennomføres i norsk rett og oppfordrer til at det etableres U-space i relevante deler av norsk luftrom så snart det er praktisk mulig.

NLF er derimot skeptisk til en særnorsk eAIT-løsning som både dekker luftrom innenfor og utenfor U-space, som både gjelder bemannet og ubemannet trafikk og som prinsipielt – om enn ikke i denne omgang konkret – åpner for å pålegge luftromsbrukerne å benytte en eAIT-tjeneste. NLF mener Norge isteden bør etablere U-space der det er behov for at ubemannede luftfartøyer flys utenfor flygerens synsrekkevidde i samme luftrom som bemannet trafikk uten at de ubemannede operasjonene etterlever kravene om å «se og bli sett». Dersom det er behov for synlighetssystemer, herunder tilrettelegging for at ulike luftromsbrukere kan se hverandre med elektroniske hjelpemidler, må slike systemer bygge på internasjonale og/eller felleseuropeiske standarder. Videre bør AIP Norge – herunder elektronisk AIP (eAIP) – gjøres komplett og fullstendig. Dette vil eliminere behovet for en særnorsk eAIT, for så vidt gjelder visning av hvor det er forbudt å fly. NLF ser betydelig risiko for at en særnorsk eAIT-løsning vil kunne fragmentere eller undergrave AIP som uttømmende luftfartspublikasjon samt gi risiko for at det i realiteten etableresprosedyrer for luftromstilgang i Norge som avviker fra de lufttrafikkreglene og operative prosedyrene som gjelder etter EØS-retten og Chicago-konvensjonen.

Du kan laste ned vårt fulle høringssvar nedenfor.