NLF / Motorfly / Slik rapporterer du om en observasjon
Knut Aldrin

Slik rapporterer du om en observasjon

Dersom du har opplevd, observert eller fått kunnskap om en luftfartshendelse, har du mulighet til å rapportere om hendelsen i NLFs observasjonsregistreringssystem (OBSREG, tidligere forkortet "ORS"). Du kan også rapportere om observasjoner eller tips som andre kan ha sikkerhetsmessig læring av. Ved å bruke NLF OBSREG vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen.

Rapporteringssystem får du tilgang til på denne lenken: 

https://app.nlf.no

Du logger inn med ditt brukernavn og passord fra Min Idrett
 

Rapportering og registrering av observasjoner skjer ikke for å iverksette straff eller sanksjoner, men for å øke flysikkerheten gjennom informasjonsdeling og kameratredning. 


Hva jeg rapportere?

Du må rapportere alle hendelser som omfattes av listen i vedlegg V til forordning (EU) 2015/1018. Listen er gjengitt nederst på denne siden. 

 

Hva kan jeg rapportere?

Du kan også rapportere enhver annen observasjon som kan ha betydning for flysikkerheten. NLF oppfordrer til flittig bruk av NLF OBSREG, slik at vi sammen kan øke sikkerheten. 

 

Hvem skal jeg rapportere til?

Dersom hendelsen relaterer seg til en luftfartsorganisasjon (eksempelvis en flyskole, dvs. ATO/DTO), skal hendelsen rapporteres gjennom organisasjonens rapporteringssystem. De fleste norske flyklubbene har valgt å benytte NLF OBSREG for dette, så du kan i så fall rapportere direkte gjennom NLF OBSREG på https://app.nlf.no. Sjekk med klubben din om du er i tvil.

Hendelser som ikke relaterer seg til en luftfartsorganisasjon rapporteres til myndighetene i den staten som har utstedt flysertifikatet ditt. Velg flagget til sertifikatstaten på denne lenken for nærmere detaljer om hvordan du går fram. Det er intet i veien for at du også rapporterer via NLF OBSREG. Har du sertifikat i en annen stat, må du med andre ord rapportere til denne direkte i tillegg til å benytte OBSREG. 

Norske sertifikatinnehavere kan også rapportere via den felleseuropeiske rapporteringskanalen ECCAIRS2, som er tilgjengelig på https://e2.aviationreporting.eu/reporting. NLF anbefaler likevel å benytte NLF OBSREG fordi verktøyet har en rekke fordeler og gjør informasjonsdeling og sikkerhetsarbeid lettere. Som nevnt over, vil OBSREG også besørge levering av rapport til Luftfartstilsynet. Dette eliminerer behovet for å skrive en separat rapport til myndighetene, og du slipper dobbeltarbeid. 

 

Hvordan håndteres rapportene?

NLFs OBSREG-koordinator vil ta i mot rapporten din og sjekke at den er komplett utfylt dersom det handler om en rapporteringspliktig hendelse. Du vil bli kontaktet via systemet dersom det er behov for tilleggsopplysninger. Når rapporten er vurdert, vil den bli videresendt til Luftfartstilsynet innen 72 timer. OBSREG-koordinator vil om nødvendig analysere rapporten videre med henblikk på læringseffekter. Når analysen er ferdig og rapporten er lukket, vil du få melding om det. Du vil også få informasjon om mulige tiltak eller forbedringer som organisasjonen iverksetter. 

Myndighetene har ikke lov å lagre ditt navn eller andre personlige detaljer, og rapportene samles ikke inn i sanksjonsøyemed. Formålet med rapportene er å øke flysikkerheten, spre læring og bidra til kameratredning. 

NLFs behandling av rapportene skjer i tråd med denne erklæringen om en åpen rapporteringskultur ("just culture"). 
 

Finnes det en bruksanvisning for NLF OBSREG?

Selv om systemet langt på vei er designet for å være selvforklarende med hjelpemenyer (trykk på spørsmålstegnsymbolet for å få opp hjelpemenyer) har det blitt utarbeidet en video som tar deg trinn for trinn igjennom hvordan registrere en rapport i systemet. Videoen finner du her.

Video for hvordan fagpersoner kan behandle innkommende rapporter ser du HER

Om du står fast kan du kontakte NLFs kvalitets- og sikkerhetskoordinator for bistand. Eller kontakt motorflyseksjonen

 

Hva gjør jeg hvis systemet nede?

Hvis systemet skulle svikte, gå til den europeiske portalen for å rapportere hendelsen.

 

Hva med varsling av ulykker og alvorlige hendelser mv.?

I tillegg til å rapportere gjennom NLF OBSREG eller annet godkjent rapporteringssystem, stilles det krav om varsling ved ulykker eller alvorlige hendelser mv. Du finner bestemmelsene om dette i BSL A 1-3 § 6§ 7, § 8, § 9 og § 10

Dersom ulykken eller den alvorlige hendelsen skjer i utladet, må du varsle til de myndighetene det aktuelle landet angir. Se en oversikt fra ICAO her

OBS: Det å varsle fritar ikke for plikten til å rapportere, og det å rapportere fritar ikke plikten til å varsle. 


Rapporteringspliktige hendelser

EUs rapporteringsforordning for sivil luftfart er gjennomført i norsk rett, og vedlegg V til den utfyllende forordningen (EU) 2015/1018 opplister hvilke hendelser som rapporteres ved operasjon av motorfly (uavhengig av om de er varslingspliktige eller ikke). Disse omfatter følgende: 


1.1. Flygevirksomhet

1)  Utilsiktet tap av kontroll. 


2)  Landing utenfor fastsatt landingsområde. 


3)  Manglende evne til å oppnå forventet ytelse for luftfartøyet under normale forhold ved start, stigning eller landing. 


4)  Inntrenging på rullebane. 


5)  Utforkjøring fra rullebane. 


6)  Enhver flyging som er gjennomført med et luftfartøy som ikke er luftdyktig, eller der flygeforberedelsene ikke er fullført, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 


7)  Utilsiktet flyging inn i værforhold for instrumentflyging (IMC) med et luftfartøy som ikke er sertifisert for flyging i henhold til instrumentflygeregler (IFR), eller med en pilot som ikke er kvalifisert for instrumentflyging, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 


8)  Utilsiktet slipp av last. 


 

1.2. Tekniske tilfeller

1)  Unormalt kraftige vibrasjoner (f.eks. i balanseror, høyderor eller propell). 


2)  Enhver kontrollinnretning som ikke fungerer riktig eller er frakoplet. 


3)  Svikt i eller vesentlig forringelse av luftfartøyets struktur. 


4)  Tap av luftfartøyets deler eller innretninger under flygingen. 


5)  Svikt i en motor, en rotor, en propell, et drivstoffsystem eller et annet grunnleggende system. 


6) Lekkasje av væske som medførte brannfare eller mulighet for farlig forurensning av luftfartøyet, dets systemer eller utstyr, eller fare for personer om bord.

 

1.3.  Kontakt med flysikringstjenester og lufttrafikkstyring

1)  Kontakt med flysikringstjenester (f.eks. ytelse av feil tjenester, motstridende meldinger eller avvik fra klarering) som medførte eller kunne 
ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 


2)  Krenkelse av luftrom. 


 

1.4.  Nødssituasjoner og andre kritiske situasjoner

1)  Ethvert tilfelle som fører til en nødmelding. 


2)  Brann, eksplosjon, røyk, giftige gasser eller giftig damp i luftfartøyet. 


3)  Svikt hos piloten som gjør vedkommende ute av stand til å utføre sine oppgaver. 


 

1.5.  Ytre miljø og meteorologi

1)  En kollisjon på bakken eller i luften med et annet luftfartøy, terrenget eller en hindring. 


2)  En nestenkollisjon på bakken eller i luften med et annet luftfartøy, terrenget eller en hindring som krever en unnvikelsesmanøver for å unngå kollisjon. 


3)  Sammenstøt med dyr, herunder fugler, som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved en vesentlig funksjon. 


4)  Anslag mot luftfartøyet med skytevåpen, fyrverkeri, drager, laserlys, kraftige lys, lasere, fjernstyrte luftfartøysystemer, modellfly eller lignende. 


5)  Et lynnedslag som fører til skade på luftfartøyet eller tap av luftfartøyets funksjoner. 


6)  Kraftig turbulens som fører til skade på personer om bord i luftfartøyet, eller som fører til at luftfartøyet etter flyging må kontrolleres for skade som følge av turbulens. 


7)  Ising, herunder ising av forgasser, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer.