NLF / Sportsfly / Gyldige tillegg til sikkerhetssystemet
Roger Holm

Gyldige tillegg til sikkerhetssystemet

Sikkerhetssystemet utgis i sin helhet med årvisse intervaller, sist den 20. juli 2017. Mellom hovedutgivelsene kommer det oppdateringer i bestemmelsene basert på godkjenning fra Luftfartstilsynet eller mindre redaksjonelle justeringer. Her følger daterte gyldige oppdateringer som har kommet til etter sist hovedutgivelse:


1.1.5 OPPDATERINGER AV SIKKERHETSSYSTEMET  (09.07.2020)
Sikkerhetssystemet oppdateres med hovedrevisjoner når det skjer omfattende endringer som gjør det naturlig å utgi en ny utgave av systemet. Det kan gå flere år mellom hver av disse.

For å kunne følge opp pålegg fra myndigheter og endringer i gjeldende bestemmelser vil det mellom hovedrevisjonene måtte utføres løpende revisjoner av sikkerhetssystemet. Disse vil ha status som gjeldende bestemmelser, og skal finnes i en mappe under lenken til sikkerhetssystemet med betegnelsen «Gyldige oppdateringer».

Løpende forslag til endringer som er på høring, men ikke gjeldende bestemmelser vil finnes i en mappe under lenken til sikkerhetssystemet med betegnelsen «Endringer på høring».


3.2.1.7 Demonstrasjons- og introduksjonsturer (01.04.2019)
Demonstrasjons- og introduksjonsturer til sportsflyging skal utføres av instruktør. Dette fordi mikroflyging er klassifisert som risikosport (på linje med elvepadling, fjellklatring osv.), noe passasjeren har krav på få en orientering om. Det kreves også rutine i å håndtere ukjente passasjerer som en ikke vet noe om på forhånd.


3.5.7 BRUK AV AVINORS FLYPLASSER UTENOM ÅPNINGSTID (19.06.2020)
Personer som innehar flygebevis og PFLY-avtale kan benytte angitte AVINOR-flyplasser utenom åpningstidene etter vilkår gitt av AVINOR.


4.4.5 FLYGING MED PASSASJER (01.02.2019)
Hovedregel for vedlikehold av rettighet er endret til: Minst fem landinger innen de siste 30 dager.  Les hele utkastet.


4.4.9 PFLY-AVTALE (19.06.2020)
For personer som innehar flygebevis nivå 2 kan søke om PFLY-autorisasjon med et kompetansebevis, som fås ved å tilfredsstille i alt åtte punkter, beskrevet i vedlegget PFLY-autorisasjon. Kompetansebeviset utstedes av NLF på basis av et skjema som signeres av en eksaminator (IK-1e).


4.7 INSTRUKTØRUTDANNING (14.12.2020)
Klubbene kan fra denne dato inkludere motorflyinstruktører som kandidater til instruktørutdanning.
Les det nye godkjente tillegget i kapittel 4.7.5.5 ved å lede prosedyre I-010.


6.1.2 UNDERSØKELSER AV ULYKKER. (12.12.2018) Nytt avsnitt


6.1.3.2 Prosess etter hendelser (12.12.2018)
Tillegg til teksten: Det skal skrives møtereferat fra alle møtene i Flytryggingsutvalget.


I-003 Søknadsprosess flygebevis samt utforming av flygebevis (01.07.2020)
I-008 Behandling av hendelsesrapporter (12.11.2019)
I-010 Søknadsprosess for instruktørbevis (01.07.2021)

Andre prosedyrer:
E-001 Opplæringsplan for ledende personell og funksjoner (01.01.2020)
E-002 Kontroll med perifere medlemmer (12.10.2019)
E-003 Opplæringsplan for operativ leder (15.05.2020)
E-004 PFLY-avtale med AVINOR (19.06.2020) 

---------------------------------