NLF / Sportsfly / Vilkår og historikk
Roger Holm

Vilkår og historikk

For at klubbene skal ha operativ status må obligatoriske revisjoner være utført innen tidsfristen, og søknad om operasjonstillatelse innsendt innen 1. juni hvert år. Alle medlemmer kan her sjekke om klubben (og alle dens medlemmer) er operative eller ei.

Dersom fristen overskrides uten at revisjonen eller en utsettelse av denne er godkjent, mister angjeldende klubb og alle dens medlemmene sin operative tillatelse. Tillatelsen vil umiddelbart bli gyldig når revisjonsrapporten innsendes og blir godkjent av fagsjefen.

Årstall beskrivelse

 2023 Klubbstatus per 20. juni 2023
 2022 Klubbstatus per 21. november 2022
 2021 Klubbstatus per 29. juni 2021

 2020 Klubbstatus per 08. desember 2020
 2019 Klubbstatus per 02. juli 2019 
 2018 Klubbstatus per 03. juli 2018  
 2017 Klubbstatus per 28. oktober 2017
 2016 Klubbstatus per 15. november 2016  

 2015 Klubbstatus per 1. juni 2015 
 2014 Klubbstatus per 1. desember 2014 
 2013 Klubbstatus per 1. juli 2013 (Oppdatert 20NOV13)
 2012  Klubbstatus per 14. juni 2012
 2011  Klubbstatus per 04. desember 2011
 2010  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 1. juli 2011
 2009  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 20. juli 2010
 2008  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 1. juli 2009
 2007  Ekstraordinær innsendelse etter oppdatert revisjonsskjema
 2006  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 2008
 2004  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 2006
 2002  Obligatorisk innsendelse for å forlenge status til 2004

OPERASJONS-/ SKOLETILLATELSE (OT/S) FOR SPORTSFLY

GENERELLE VILKÅR:
1.Denne OT/S er gitt med en gyldighetstid frem til 1. mai, som angitt i oversikten for gjeldende år. Det forutsettes at klubben oppdaterer NLFs database (MeLWin), og at databasen holdes oppdatert mht styre- og fagfunksjoner til enhver tid. 

2. Operativ leder (OPL) rapporterer til sportsflyseksjonens fagsjef iht. instruks for OPL. De øvrige fagfunksjoner i klubben rapporterer iht. til respektive instruks i henhold til gjeldende versjon av sikkerhetssystemet (SFHB - sportsflyhåndboken utgave 8). 

3. Den praktiske utdannelsen av mikroflyelever skal skje i samsvar med skoleprogram gjengitt i SFHB.

4. Teoriutdannelsen skal baseres på materiell fra NLF og i henhold til den enhver tid gjeldende pensumliste. 

5. Skoletillatelsen gjelder for utdanning av elever frem til flygebevis for sportsfly, passasjerutsjekk, samt praktisk flygetrening i forbindelse med klubbseleksjon og instruktørkurs. Utdanningen kan foretas på hjul, ski eller flottør-/ amfibieunderstell. Ved skoleflyging på flottør-/ amfibieunderstell skal besetningen benytte redningsvester.

6. Plasser som benyttes til skoleflyging skal være vurdert som egnet til formålet og godkjennes av OPL. 

- OPL er til enhver tid ansvarlig for at det foreligger de nødvendige tillatelser fra grunneier og vedkommende offentlige myndigheter.

- OPL er til enhver tid ansvarlig for at plassens beskaffenhet, inngjerding/avgrensning o.l. er av en slik art at skolevirksomheten kan foregå på en betryggende måte.

7. OPL er ansvarlig for at nødvendige tillatelser er gitt for benyttelse av øvelsesområder, og at eventuell koordinering med ATC gjøres forskriftsmessig.

8. OPL er ansvarlig for at skolevirksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer. 

9. NLF og Luftfartstilsynet kan når de måtte ønske det inspisere klubbens virksomhet og eventuelt inndra OT/S, eller gi pålegg om endringer i klubbens virksomhet.

10. Dersom det inntrer endringer i grunnlaget for OT/S skal dette umiddelbart meddeles NLF.

Sportsflyseksjonen/NLF

Tom Bjerke (sign.)
Fagsjef