NLF Sikkerhetsprogram «TAKK» - et verktøy til å skape en proaktiv og god sikkerhetskultur i alle NLFs seksjoner

NLF har en nullvisjon om ingen skadde eller omkomne som følge av våre luftsportsaktiviteter. Vi har mange dyktige utøvere i vårt forbund, allikevel skjer det for mange hendelser og ulykker. I de fleste situasjoner går det «bra» (utøveren slipper fra det med skrekken), mens i andre tilfeller ender det med skader på materiell og i ytterste konsekvens en fatal ulykke med alt det negative som det fører med seg. Alt fra etterlatte til dårlig omdømme for de som skal drive videre. Når menneskelig svikt skjer kan man stille seg spørsmålet: Hva var den bakenforliggende årsaken til at situasjonen oppstod?

Holdninger kan forstås å være en relativt permanent og generell positiv eller negativ evaluering av en person, objekt eller en sak. Denne mentale innstillingens påvirkningskraft på atferd har man studert i en årrekke i sosial psykologien. De beste prediksjoner på atferd inkluderer ikke bare holdningen til personen, men også samspillet mellom holdninger, overbevisninger og intensjoner for den aktuelle atferden.  Et godt eksempel kan være undersøke hvorfor du ikke fulgte sjekklisten til punkt og prikke. Hvor sterk er din overbevisning på viktigheten av å følge sjekklistene (selv om du har 20 års erfaring)? Hadde du en bevisst intensjon med å følge sjekklisten slavisk før avgang? Hva tenker, eller føler du om det å bruke sjekklister slavisk? Hva slags implisitt eller eksplisitt innstiling er det i klubben, eller blant utøverkollegaene til å følge grundig alle sjekklister?

Flysikkerhetsprogrammet «TAKK!» ble vedtatt av Luftsportstyret (etter modell fra Seilflyseksjonen) i 2020 ut fra den hensikt å skape rammer og en arena for å skape en proaktiv sikkerhetskultur i alle seksjoner. TAKK-programmet skal også bidra til at rapporteringsviljen bedres i alle utøvermiljøer. Det langsiktige målet er at statistikken på alvorlige hendelser og ulykker skal ned. Vi har INGEN å miste. Det kortsiktige målet er at enhver utøver og klubb i NLF sammen skal øke sin bevissthet, kunnskap og ta regi på sine holdninger knyttet til bestemte sikkerhetsrelaterte temaer i årene som kommer sammen. Visjonen er å høre utøvere anerkjenne hverandre for sikkerhetsbevisst atferd i sanntid. Se for deg dialogene på plassen mellom deg og din flykollega på plassen eller hoppfeltet som eksplisitt anerkjenner hverandre for at du tok valgte å ta en go-around, valgte å utelande framfor å strekke strikken, tok deg tid til å gjøre grundige forberedelser, eller skaffet deg marginer?

Hva skal til for at et slikt program skal ha en effekt? Forskning på holdnings eller -atferdstiltak kombinert med lokale tiltak som 1-1 eller samtalegrupper har vist en effekt på 39 % sammenlignet med plakater alene, 0,9 % og teori rundt "action research" viser også til en større sannsynlighet for endring av holdninger når personene selv er engasjert og medvirker i selve prosessen. TAKK-programmets rammeverk er utviklet for å være enkelt å huske og skape en motiverende og trygg arena for samtaler og erfaringsdeling. TAKK-budene som er et resultat av utøvernes egne prioriteringer, har en positiv vinkling med den hensikt å forskuttere anerkjennelse til enkeltindividet på den atferden man ønsker skal skje og som samtidig stresser en ansvarliggjøring. «TAKK for at du sa ifra» framfor «Det er viktig at du sier ifra», som egentlig bare i seg selv blir en slags påminnelse uten en direkte ansvarliggjøring – sa jeg ifra i stad? Programmets visjon er at NLF sine utøvere skal huske reglene og bruke sjargongen i hverdagen i møte med sin egen og andres luftsportsutøvelse.

TAKK-verktøykasse til klubbene og seksjonene. TAKK-programmet vil kunne betjene klubbene og seksjonene med en verktøykasse med lett anvendelig presentasjonsmateriell slik at klubber og seksjoner på en enkel måte kan holde fokus og skape bevisstgjøring om de ulike temaene utover årene. Det vil bli arrangert sentrale interaktive virtuelle og/eller fysiske workshops og ulikt materiale som for eksempel posters til nyhetsbrev, informasjonsbulletiner, slides tilpasset for bruk for briefing og materiell til sosiale medier for seksjonene og klubbene.

Programmet er delt inn i tre faser og har som mål å sluttføres ila 2024:

  • Fase 1. Utvikling av TAKK-plakater med aktivitetsvettregler og TAKK-bud i hver seksjon (en utpekt referansegruppe jobber frem aktivitetsvettreglene)
  • Fase 2. Produksjon av TAKK-presentasjonsmateriell/materiell til hvert bud/regel
  • Fase 3. Avholdelse av sentrale virtuelle og/eller fysiske TAKK-workshops

PROSJEKTSTATUS:

Er det noe poeng å bruke ressurser på dette? Vår sports eksistens og omdømme hviler på et høyt nivå av sikkerhet. Sikkerhet er det viktigste vi jobber med - vi har ingen å miste. For det andre, vi ønsker at du som utøver skal oppleve maksimal idrettsglede i den sporten du utøver.

Hvordan skape en sterk sikkerhetskultur?

  • Å øke den enkeltes utøvers kunnskap og bevissthet til sikkerhetsrelaterte temaer i sin aktivitet
  • Å vise hvordan den enkelte utøver kan bidra til å bygge en proaktiv og god sikkerhetskultur

TAKK for at du er med og bygger en sterk og god sikkerhetskultur ved at du praktiserer TAKK-budene og reglene!

Prosjektleder,

Rebecca Hansen

rebecca@vmconsulting.no