NLF / Modellfly / EASA lar modellfly fortsette å være nasjonalt regulert
Jon Gunnar Wold

EASA lar modellfly fortsette å være nasjonalt regulert

EASAs hovedkarter i Köln, Tyskland. FOTO: Jon Gunnar Wold

EASAs kommende felleseuropeiske regelverk for droner vil også omfatte modellfly, men gjennom intenst arbeid de siste 18 måneder har NLF og Europe Air Sports fått til en klausul som overlater ansvaret for modellflyging for sport og rekreasjon til det enkelt lands luftfartsmyndighet. Når EASA-reglene trer i kraft fra 2018 vil våre modellflymedlemmer kunne fly som før, mens modellflygere som ikke er organisert vil få store begrensninger med blant annet maks. flyhøyde, vekt, geo-fencing og mye annet. 

Europe Air Sports' modellflyrepresentant Dave Phipps (UK) har på vegne av alle de europeiske modellflyforbundenes nye union EMFU møtt EASA mandag 21. november. Dette var et positivt møte som ytterligere bekrefter det politiske vedtaket som transportkomitéen i Europaparlamentet fattet 10. november: selv om modellfly under 150 kg faller inn under EASAs myndighet, så skal modellflyging i klubber skjermes for eventuelle restriksjoner grunnet den organiserte modellflygingens gode sikkerhetshistorikk.

Vedlagt som PDF nederst på siden kan du lese referat fra møtet mellom EASA, Europe Air Sports og FAI. 

Se også forrige sak om pågående regelverksarbeid for modellflyging.

Stiftet felleseuropeisk modellflyunion

NLF modellflyseksjonen deltok på stiftelsesmøte for European Model Flying Union (EMFU) i Friedrichshafen i Tyskland i oktober. EMFU vil være en datter-union av Europe Air Sports. Formålet med unionen er å være et samlet fagmiljø med en halv million medlemmer, for å i størst mulig grad kunne påvirke EU og EASA. Som følge av unionsdannelsen aksepterte EASA EMFU som partner i en faggruppe for modellflyging. Det er dette faggruppemøtet vedlagte referat viser til. 

EUs lover gjelder oss - selv om vi er utenfor EU

Norge er medlem av EASA, og konsekvensen av dette er at alle EASAs felleseuropeiske luftfartsregler også gjelder i Norge. Men siden Norge som nasjon står utenfor EU har vi ikke stemmerett i EU-parlamentet, slik at alle politiske beslutninger er utenfor vår påvirkning.

Alle droneregler fra EASA, som lanseres i 2018, vil gjelde i Norge og overstyre evt. særnorske regler. Derfor er unntaket i dette regelverket for modellflyging så uendelig viktig. Denne éne paragrafen ("Article 15" i EASAs kommende droneregelverk), vil sørge for at modellflyging for sport og rekreasjon i klubber vil bli unntatt dronereglene såfremt organisasjonen, som i vårt tilfelle er NLF, er godkjent av sin nasjonale myndighet. Dette jobber NLF nå med sammen med Luftfartstilsynet, slik at det enkelte medlem i praksis ikke vil merke forskjell fra de rettigheter og plikter vi har som modellflygere i dag.

Skroter forslag om 100 meter høydegrense for modellfly i Tyskland

Parallelt med EASAs reguleringsplaner, har tyske luftfartsmyndigheter foreslått en sær-tysk høydebegrensning på maksimalt 100 meter over bakken for alle modellfly, grunnet påstått fare for kollisjon mellom droner og bemannede luftfartøy. Det store tyske modellflyforbundet DMFV har øvd press på myndighetene, som nå skroter forslaget om høydebegrensning. Pressemeldingen fra DMFV (på tysk) kan du lese her.

Andre saker:

Sverige forbyr fotodroner