NLF / Modellfly / Forsikring
Jon Gunnar Wold

Forsikring

Nytt i 2021: ansvarsforsikringen som er inkludert i ditt medlemskap gjelder nå også for kommersiell flyging i kategori Åpen A1 og A3. Les mer under punktet "Obligatorisk kollektiv ansvarsforsikring"

Oversikt over alle modellflyseksjonens forsikringer:

 • Obligatorisk kollektiv ansvarsforsikring (Gratis - inkludert i ditt medlemskap).
 • Ansvarsforsikring stormodell (obligatorisk for modeller over 75 kg)
 • Frivillig trygghetsavtale (transport/lagring/bakkekasko) 600 - maks. verdi kr 50.000
 • Frivillig trygghetsavtale (transport/lagring/bakkekasko) 1200 - maks. verdi kr. 100.000
 • Frivillig ansvarsforsikring for kommersiell flyging i kategori Åpen A2

Obligatorisk kollektiv ansvarsforsikring - inkludert i medlemskapet ditt
Alle medlemmer av modellflyseksjonen som har betalt kontingent er dekket av vår kollektive ansvarsforsikring for modellflyging. Piloten må alltid ha alle tillatelser i orden, og fly iht. gjeldende lokale bestemmelser

 • Forsikringen dekker skade på 3. person, eller 3. manns eiendom iht. Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori som oppstår under modellflyging
 • Forsikringen oppfyller kravene i EU-forordning EC785/2004 om forsikring for operatører av luftfartøy, dvs. dekker ansvarskade for inntil 0,75 mill SDR pr. skadetilfelle..
 • Forsikringen er gyldig fra du er registrert som medlem, dersom den betales innen forfall.
 • Forsikringen gjelder for modelfly og droner mellom 0 og 75 kg maks. startvekt som flys i Spesifikk kategori iht. godkjent sikkerhetssystem når flygingen har sport, rekreasjon og konkurranse som formål.
 • Forsikringen gjelder også modellfly og droner mellom 0 og 25 kg maks. startvekt som flys i kategori Åpen A1 og A3 når flygingen har et annet formål enn sport, rekreasjon og konkurranse. Slik flyging forutsetter bestått gyldig kompetansebevis A1/A3 utstedt av Luftfartstilsynet.
 • Forsikringen gjelder pr. medlem, ikke pr. modell.
 • Dersom medlem har flygebevis for de modelltyper som krever dette trekkes ingen egenandel, for øvrig gjelder en egenandel på kr 5000.
 • Forsikringen gjelder for flyging i hele Europa, også utenom modellflyplasser. NB: les dette vedrørende flyging i utlandet.
 • Konkurransepiloter som innehar gyldig sportslisens er dekket over hele verden ved deltakelse på FAI-mesterskap med gyldig FAI sportslisens. Dekning utenom FAI-konkurranse i andre områder enn Europa avtales i hvert enkelt tilfelle
 • Forsikringen gjelder også for elev som flyr under oppsyn av instruktør med gyldig instruktørbevis
 • Piloter som deltar på stevner i regi av NLF-klubb kan kjøpe engangsforsikring og være dekket for den aktuelle konkurransen, etter avtale med arrangørklubb. For engangsforsikring gjelder egenandel kr 5000.

Ansvarsforsikring stormodell 75 - 150 KG
Piloter som registrerer sine modeller som veier over 75 kg i Modellflyseksjonens stormodellregister kan dekkes av en særlig ansvarsforsikring for store modeller for kr 250,- pr. år. Forsikringen gjelder pr. medlem, og ikke pr. modell.

Frivilig trygghetsavtale for uhell, tyveri, brann, transportskade m.m.

Denne forsikringen er valgfri, og kan kjøpes av alle medlemmer. Forsikringen dekker uhell og håndteringsskade, transportskade i bil eller henger, brann, tyveri, hærverk m.m. Med denne forsikringen kan du være trygg på at dine verdier er forsikret når du kjører til og fra stevner (tyveri fra bil), og dersom du skulle få frastjålet verdifult utstyr. Du kan velge mellom forsikringspremie på 600,-/pr. år som dekker inntil 50.000 eller 1200,-/pr. år som dekker inntil 100.000,-.
Forsikringen anbefales i tillegg til evt. annen forsikring, innbo, bilforsikring etc. som ofte dekker meget begrensede verdier, og med høye egandeler.
Egenandel er 10 % av det ødelagte utstyrets verdi, min NOK 2.500 per skadetilfelle. Innbruddstyveri fra bil med alarm medfører ingen egenandel.
Les mer om trygghetsavtale her

Frivillig ansvarsforsikring for kommersiell flyging i kategori Åpen A2

Medlemmer av NLF modellflyseksjonen som ønsker å ta oppdrag eller fly kommersielt i kategori Åpen A2, kan tegne en valgfri ansvarsforsikring for dette. Denne ansvarsforsikringen dekker all flyging som du som privatperson eller enkeltmannsforetak utøver.
Forsikringen forutsetter at piloten som flyr har personlig medlemskap i NLF-tilsluttet modellflyklubb, og ha bestått eksamen for flyging i kategori Åpen A2 hos Luftfartstilsynet. Forsikringen koster 1000,- pr år og administreres av NLF Modellflyseksjonen. Forsikringen oppfyller kravene i EU-forordning EC785/2004 om forsikring for operatører av luftfartøy.

Stevneansvar for klubber
Som en del av Seksjonens kollektive forsikring, dekkes bedrifts- og stevneansvar iht. Skadeerstatningsloven. Dersom det oppstår skade under arrangement som klubben kan holdes ansvarlig for, dekkes inntil kr. 10.000.000 pr. skadetilfelle. For stevneansvar gjelder egenandel kr 5000.

Forsikringspolisenummer for registrering på Flydrone.no

Polisenummer for 2021 er SN21P0024INO1A/B og forsikringsgiver er Starr Companies

Bestill forsikring

Frivillige forsikringer kjøpes i Min idrett, under fanen "Lisens". Dersom de ikke er gjort tilgjengelig for deg kan du kontakte medlemsservice på melwin@nlf.no.

Oppsigelse og refusjon

Ved oppsigelse bortfaller forsikringen fra og med 31/12 samme år. Det gis ikke refusjon dersom behovet for forsikring opphører i løpet av året. 

Generelt: Aktsomhet

Skadevolders uaktsomhet - regress
Dersom piloten (skadevolder) har vært grovt uaktsom vil forsikringsselskapet, avhenging av skyldgrad, kunne kreve at piloten tilbakebetaler hele eller deler av erstatningsutbetalingen til skadelidte (regress). Eksempel på uaktsomhet kan være flyging på steder hvor man utsetter andres person eller eiendom for forhøyet risiko, f.eks. ved å fly over folk eller biler.

Skadelidtes uaktsomhet - avkorting
Hvis det blir påvist at den skadelidte har vært (grovt) uaktsom, kan erstatningen bli skjønnsmessig avkortet, eksempelvis dersom skade på bil oppstår som følge av klanderverdig parkering i nærheten av modellflyplass.

Melde skade

Skadeskjema skal fylles ut, og sendes til fagsjef på e-post: jgw@nlf.no.
Ved skade/ulykke med personskade gjelder seksjonens handlingsplan ved ulykker, og dennes varslingsrekkefølge skal følges.
Parallelt med melding av skade på e-post til fagsjef plikter piloten å registrere hendelse på dette skjema som benyttes i flytryggingsarbeidet:
http://nlf.no/skjema/rapportskjema-n-ruhell-uhell-og-ulykker-med-modellfly

Forsikringsvilkår
Gjeldende vilkår finnes vedlagt.