NLF / Modellfly / Status på arbeidet med Sikkerhetssystem for modellflyging i Norge
Tom Brien

Status på arbeidet med Sikkerhetssystem for modellflyging i Norge

Styret og Sikkerhetsutvalget (SU) har nå kommer godt igang med arbeidet med sikkerhetssystem for modellflyging i Norge. Alle i SU og alle i Styret arbeider engasjert med denne saken,  og Styret og SU er omforente om hvordan arbeidet skal legges opp.

 

En ting som er viktig for Styret og SU, såvelsom NLF og Luftfartstilsynet, er å lage et sikkerhetssystem som er mest mulig harmonisert med det som finnes i de øvrige seksjonen i NLF, såsom fallskjerm, hang- og paragliding, mikrofly, og ballong. Det legges likevel stor vekt på at dette skal være et system som blir spesialtilpasset for modellflyging.

 

Sikkerhetssystemet vil bli kalt "Modellflyhåndboka". Arbeidet med Modellflyhåndboka er delt opp i tre faser.

 

Fase 1: Fastleggelse av hovedkapitlene i Modellflyhåndboka

Fase 2: Fastleggelse av underkapitlene til hovedkapitlene i Modellflyhåndboka

Fase 3: Utarbeidelse av detaljerte beskrivelse under hvert underkapitel.

 

Fase 1 er avsluttet, og godkjent i Styremøtet i Modellflyseksjonen 12.11.2011

Arbeidet er nå i Fase 2. Denne fasen skal være avsluttet 20.12.2011.

 

Styret har delegert oppgaven med å arbeide med disse fasene til SU, som rapporterer til Styret for hver fase. Ansvaret for utarbeidelsen av Modellflyhåndboka tilligger Styret, som for hver fase skal godkjenne og eventuelt bearbeide SU sine innspill i arbeidet.

 

Fase 1 er som nevnt over nå avsluttet. Det er seks hovedkapitler i Modellflyhåndboka. Hovedkapitlene er nå på plass, og disse er:

 

Kapitel 1 Sikkerhetssystemet

Kapitel 2 Administrative bestemmelser

Kapitel 3 Operative bestemmelser

Kapitel 4 Opplæring av modellflygere

Kapitel 5 Tekniske bestemmelser

Kapitel 6 Flytrygging

 

  

Styret i Modellflyseksjonen